No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Obchodná verejná súťaž: traktor s príslušenstvom

Obchodná verejná súťaž II. kolo – hnuteľný majetok (poľnohospodárske motorové vozidlá) traktor s príslušenstvom

Mikroregión Teplý Vrch združenie obcí,  podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku

1. Poľnohospodársky traktor Zetor 7441.1 Proxima E.Č.: RS655AD

 • Kategória vozidla: traktory, pojazdné a účelové stroje, kolesové traktory (kategória T)
 • Značka a typ: Poľnohospodársky traktor Zetor 7441.1 Proxima
 • Počet najazdených mth: 3405,00 h
 • Dátum: prvej evidencie (rok výroby):  2007
 • Zdvihový objem valcov motora: 4150 cm3
 • Maximálny výkon motora/otáčky: 53 kW
 • Predpísané palivo: nafta motorová
 • Prevádzková hmotnosť: 3700 kg
 • Celková hmotnosť: 5400 kg
 • Dátum prvej evidencie v SR: 24.10.2007
 • Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 24.10.2007
 • Dátum ku ktorému je vypočítaná hodnota: 11.11.2019
 • Evidenčné číslo: RS655AD
 • Držiteľ: Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí, Teplý Vrch 80
 • Počet držiteľov vozidla : 1
 • Farba vozidla: červená
 • Technický preukaz číslo: vydané len osvedčenie o evidencii
 • Osvedčenie OEV č. : SD070672
 • Platnosť technickej kontroly: 3/2022
 • Platnosť emisnej kontroly:  3/2022
 • Výbava vozidla: štandardná, namontovaná výrobcom
 • Mimoriadna výbava vozidla : Nakladač Trac-Lift 120 SL, lopata k nakladaču BH 160,  vidly k nakladaču F 150
 • Minimálna cena: 18 729,00 € vrátane DPH

2. Traktorový príves nákladný sklápací REMI STS E.Č.:RS403YF

 • Kategória vozidla:  prívesy a návesy za vozidlá, vyklápacie prívesy a návesy
 • Značka a typ :  traktorový príves nákladný sklápací REMI STS
 • Výrobca: REMI STS s.r.o. Humenné
 • Dátum prvej evidencie ( rok výroby) : 2007
 • Prevádzková hmotnosť: 1830 kg
 • Celková hmotnosť : 6830 kg
 • Dátum prvej evidencie v SR : 21.08.2007
 • Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 21.08.2007
 • Dátum ku ktorému je vypočítaná hodnota: 11.11.2019
 • Evidenčné číslo: RS403YF
 • Držiteľ: Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí, Teplý Vrch 80
 • Počet držiteľov vozidla : 1
 • Farba vozidla: zelená
 • Technický preukaz č. : vydané len číslo o evidenici
 • Osvedčenie OEV č: SC 981314
 • Platnosť TK : 3/2022
 • Platnosť emisnej kontroly:  nepovinná
 • výbava vozidla štandardná, namontovaná výrobcom
 • Minimálna cena:2555,00 € vrátane DPH

3. Štiepkovač PZ140 G + vývodový hriadeľ + poistka NO STRESS E.Č: bez

 • Kategória vozidla: prívesy , návesy za vozidlá, špeciálne prívesy a návesy
 • Značka a typ vozidla:štiepkovač PZ140 G + vývodový hriadeľ + poistka NO STRESS
 • Výrobca : Taliansko
 • Dátum prvej evidencie ( rok výroby): 2007
 • Celková hmotnosť: 570 kg
 • Dátum prvej evidencie v SR : 26.07.2007
 • Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 26.07.2007
 • Dátum ku ktorému je vypočítaná hodnota: 02.12.2019
 • Evidenčné číslo: bez
 • Držiteľ: Mikroregión Teplý Vrch – združenie obcí, Teplý Vrch 80
 • Počet držiteľov vozidla: 1
 • Farba vozidla: zelená
 • Technický preukaz č. : vydané len osvedčenie o evidencii
 • Osvedčenie OEV č.: nemá
 • Platnosť TK : nepovinná
 • Platnosť emisnej kontroly: nepovinná
 • Výbava  vozidla : sériová- štandardná, namontovaná výrobcom
 • Minimálna cena: 1 366,00€ vrátane  DPH

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 1. Podmienkou zaradenia súťažného návrhu do vyhodnotenia je predloženie návrhu na odkúpenie poľnohospodárskeho motorového vozidla s príslušenstvom.
 2. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:
  • Presné označenie navrhovateľa (fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba uvedie:  názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu / zástupcu, zápis v obchodnom registri, tel. č., obce – osvedčenie o zvolení, IČO, sídlo, tel. č.).
  •  cenový návrh v €
  •  záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok , tak ako stojí a leží za cenu ním navrhnutú, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy
  •  súhlas s úhradou nákladov spojených s prevodom vozidla
  •  ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).
  • V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
 3. Prílohou súťažného návrhu bude, v prípade fyzickej osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 1)
 4. Požadovaná minimálna ponúknutá cena je cena stanovená znaleckým posudkom.
 5. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov na to isté vozidlo, budú všetky zo súťaže vylúčené.
 6. Návrh na odkúpenie majetku je potrebné doručiť písomne na adresu: Mikroregión Teplý Vrch, Teplý Vrch 80, 980 23, v termíne do 03.06.2020 do 10.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením „ OVS – hnuteľný majetok – neotvárať “.
 7. Vyhodnotenie súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
 8. Navrhovateľ má možnosť zúčastniť sa obhliadky majetku a nahliadnuť do znaleckého posudku do termínu uzávierky súťaže po predchádzajúcom odsúhlasení termínu s kompetentnou osobou zastupujúcou  Mikroregión Teplý Vrch Jankou Janšovou tel. č. 0903406918.
 9. Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je ponúknutá najvyššia kúpna cena. Pri rovnosti ponúknutej kúpnej  ceny je rozhodujúci skorší  dátum a hodina doručenia ponuky.
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu, súťaž zrušiť, predlžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu a odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vybraný navrhovateľ nezaplatí kúpnu cenu v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy a uzatvoriť kúpnu zmluvu v poradí s ďalším navrhovateľom.
 11. Kontaktná osoba: Janka Janšová , predseda Mikroregiónu Teplý Vrch, tel.: 0903406918

Teplý Vrch, dňa 18.05.2020
Janka Janšová, predseda MRTV

PR článok, zdroj: MRTV


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross