No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Pravidlá využívania služieb a Kódex správania sa na www.rimava.sk

25. mája 2008 |  | 

Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o. a Rimava.sk, s.r.o. - prevádzkovatelia internetových novín www.rimava.sk (ďalej len Rimava.sk) má záujem vytvoriť priestor na vzájomné diskusie o aktuálnych témach regiónu a poskytovanie verejných internetových služieb. Pri porušovaní týchto pravidiel, si vyhradzuje právo odmietnuť užívateľovi prístup k službám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah komunikácie, alebo zablokovať osobné konto pre diskusie, inzercie, alebo celkový prístup do systému.
Prevádzkovateľ portálu Rimava.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi, každý užívateľ je sám zodpovedný za ním vytvorený obsah. Ako prevádzkovateľ služby si Rimava.sk vyhradzuje právo zasahovať do fóra v prípade  porušenia týchto pravidiel. Prístupom k službám portálu Rimava.sk užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzuje sa ich dodržiavať.

Buď dobrým susedom

 • Prosíme Vás, aby ste k ostatným používateľom našich služieb pristupovali s úctou, nezneužívali diskusie na vyhrážky, obťažovanie, reklamu, nevnucovali svoje názory ostatným. Akékoľvek osobné útoky, zvlášť voči ostatným diskutujúcim sú neprípustné.
 • Absolútne neprípustné sú príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, zakázané hnutia alebo sekty, nenávisť ku konkrétnym ľuďom, alebo ku skupinám obyvateľov, (k etnickým alebo náboženským) skupinám, rovnako aj príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy. Nie je dovolené obviňovanie
 • Je neprípustné znevažovanie práce, urážanie administrátora, moderátora, zamestnancov prevádzkovateľa,  prípadne zneváženie dobrého mena portálu rimava.sk a prevádzkujúcej spoločnosti.
 • Znevažujúce anonymné komentáre mierené na konkrétne osoby, najmä ak nie sú verejne činné, budú vymazané. Rovnako budú vymazané komentáre nesúvisiace s obsahom článku.
 • Buďte tolerantní, čo sa týka jazykov. Na fóre je možné používať rôzne, u nás všeobecne známe a používané jazyky. Odporúčame (nezakazujeme) Vám však v rámci jednej témy nemiešať rôzne jazyky.
 • Zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za moderátora, alebo správcu Rimava.sk, alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.
 • Neprípustné je zaplavovať diskusie viackrát tým istým príspevkom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (flooding), prípadne zaplavovať diskusiu viacnásobnou registráciou.
 • Neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy, alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky. Prevádzkovateľ si vzhradzuje právo niektoré takéto príspevky ponechať, podľa vlastného uváženia.
 • Neprípustné je využívať pri prístupe na www.rimava.sk anonymizéry, jednorázové maily,  alebo svojou povahou podobné programové vybavenie. Porušenie týchto pravidiel sa trestá blokovaním prístupu na portál.
 • Neprípustné je archivovať, sťahovať, či iným spôsobom uchovávať obsah portálu. Na túto činnosť je potrebný písomný súhlas Gemerskej mediálnej spoločnosti, s.r.o.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo mazať komentáre bez udania dôvodu.

  Dodržiavaj zákony

 • Pri používaní našich služieb ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych úprav a zákonov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu tak ako aj všetkých právnych úprav a zákonov platných v Slovenskej republike.
 • www.rimava.sk je zakázané používať na šírenie ohováračských, nactiutŕhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Za protizákonné materiály sa môžu považovať napríklad detská pornografia, niektoré informácie týkajúce sa drog, informácie navádzajúce alebo umožňujúce porušovanie autorského práva a podobne. Urážlivé, difamačné komentáre, alebo komentáre obviňujúce konkrétne osoby, alebo organizácie z trestného činu, či iných nezákonností budú vymazané.
 • Zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, ponúkajúce nelegálny softvér, pornografiu a podobne.
 • Väčšina materiálov zverejnených na stránke www.rimava.sk je chránená autorským právom a ich ďalšie šírenie podlieha súhlasu prevádzkovateľa, alebo iných držiteľov autorských práv, Slovenskej tlačovej agentúry SITA resp. Tlačovej agentúry Slovenskej republiky TASR. Ak máte záujem o ich ďalšie využitie, napríklad na vlastných webových stránkach, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Bez písomného súhlasu je akékoľvek ďalšie šírenie tu zverejnených materiálov zakázané a bude sa považovať za porušenie autorských práv.Prevádzkovateľ www.rimava.sk nezodpovedá za obsah a aktivity v komunikačných službách vytváraných používateľmi.

  Buď zodpovedný

 • www.rimava.sk, Vám umožňuje komunikovať prostredníctvom tohto servera, nepreberá však zodpovednosť za obsah pridaný používateľmi ani ich hodnotenie ostatných diskutujúcich. Používatel služieb na www.rimava.sk vstupom inzercie, fóra, alebo komentárov vyjadril skutočnosť, že sa s týmito pravidlami oboznámil. V prípade, že chcete vystupovať pod vlastným menom odporúčame Vám registráciu, aby v žiadnom prípade nemohlo dôjsť k zneužitiu Vášho mena. Upozorňujeme Vás, že sa vystavujete riziku možného zneužitia Vášho mena a zvýšeného rizika porušenia Vašich osobných práv. Ak sa tak stane, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Pokiaľ máte podozrenie, že niektorí diskutujúci pravidlá porušujú, prosím, informujte nás formou e-mailu na adrese [email protected].
 • Pri posudzovaní informácií získaných z diskusných fór nezabúdajte, že informácie môžu pochádzať od ľudí rozličného veku a skúseností a môžu byť zavádzajúce. Zvážte ich dôveryhodnosť skôr, než na základe nich podniknete akékoľvek akcie. www.rimava.sk upozorňuje všetkých užívateľov služieb (komentárov, fóra, inzercie), že hodnotenie vložených komentárov robí moderátor www.rimava.sk na základe týchto pravidiel, bez povinnosti zdôvodnenia svojich rozhodnutí. Hodnotenie a zásah moderátora do fóra, resp. komentárov je subjektívne a robí sa so zámerom chrániť práva užívateľov a servra Rimava.sk.

  Chráňte svoje deti, súkromie a majetok

 • Ak Váš počítač používa viac ľudí, nezabudnite sa pred opustením stránok portálu Rimava.sk odhlásiť, aby nikto nemohol v diskusiách vystupovať pod vašou identitou.
 • Vystríhame vás pred poskytovaním osobných informácií online – týka sa to najmä čísla vašej platobnej alebo kreditnej karty, vašej adresy, hesla a podobne. Takéto informácie môžu byť ľahko zneužité na protizákonné účely a spôsobiť vám ujmu.
 • Obsah niektorých internetových stránok, na ktorých diskutujúci odkazujú, môže byť nevhodný pre deti. Odporúčame rodičom, aby sledovali svoje deti pri ich surfovaní v internete, kontrolovali predmet ich záujmu a dbali na to, aby deti neposielali svoje osobné údaje cez internet.
  Ďakujeme Vám, že pri využívaní služieb www.rimava.sk budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto Vám odporúčame do tohto Kódexu správania pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním.

Komentáre, registrácia

Komentáre k článkom môžu pridávať len registrovaní užívatelia. K registrácií si musí každý užívateľ zvoliť užívateľské meno, heslo a musí mať funkčnú e-mailovú schránku. Nie je dovolené si zvoliť užívateľské meno, ktoré navodzuje dojem, že užívateľ je prevádzkovateľom stránky (napríklad: administrátor, moderátor, rimava, atď), vulgárne, urážlivé, zavádzajúce (napríklad si zvoliť skutočné meno inej osoby). Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo meniť užívateľské meno registrovaných užívateľov bez udania dôvodu.Pri registrácií nie je dovolené využívať služby jednorázových e-mailov. Takáto tregistrácia bude automaticky odstránená. Rovnako bude zmazaný účet pri ktorom sa ukáže, že registračný mail je neaktívny, zmazaný.
Užívateľ je plne zodpovedný za obsah komentárov, ktorý sám vytvoril, prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za obsah vytvorený užívateľmi.
Moderátor fóra si vyhradzuje právo zamedziť prístup k službe, komentárov tzv. najomným komentárorom, nástenkárom, spamerom - zaplavujúcich diskusiju z akéhokoľvek zištného - politického resp. komerčného účelu z dôvodu vkladania veľkého počtu komentárov s identickým obsahom bez prínosu, čím diskusiju znehodnocujú.
Registráciou užívateľ súhlasí s tým, že ho prevádzkovateľ stránky môže oslovovať prostredníctvom e-mailu.
Všetky údaje použité pri registrácií užívateľov sú dôverné, prevádzkovateľ ich bez súhlasu užívateľa neposkytne tretím osobám.
Ak si myslíte, že niektorý komentár porušuje pravidlá portálu, prípadne vaše práva, využite formulár nahlásenia komentáru.

Pravidlá poskytovanej služby bezplatnej inzercie
Upozornenie: všetky vložené inzeráty budú zaradené do inzercia až po schválení ich obsahu moderátorom inzercie

 • Za obsah inzerátu je zodpovedný inzerent.
 • Zverejnenie inzerátov podlieha kontrole moderátora inzercie obsahu pridaného inzerátu do systému.
 • Bezplatná inzercia www.rimava.sk slúži predovšetkým na účely občianskej, nekomerčnej inzercie
 • Nie je povolené do inzerátov vkladať linky komerčného charakteru
 • www.rimava.sk si vyhradzuje právo vyraďovania inzerátov podľa vlastného uváženia, najmä inzeráty komerčného charakteru, príp. odporujúceho charakteru občianskej inzercie.
 • Užívateľ zadaním inzerátu vyslovil súhlas s jeho potrebnými korektúrami, keď nesmie byť zmenená jeho podstata, termíny a potrebné údaje (cena, poloha, rozmer, počet, veľkosť a pod.).
 • Všetky údaje, podliehajú zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a budú spracované a použité len k účelu, na ktorý dal inzerent súhlas.
 • www.rimava.sk si vyhradzuje práva vyraďovania inzerátov, ktoré ponúkajú "rýchle pôžičky, rýchle zárobky, posiťovacie služby, finančné poradenstvo,štíhlu líniu, sexuálne služby, zdravotné preparáty" a ďalšie služby, alebo výhody, ktoré nie sú pomenované jednoznačne, prípadne môžu záujemcu zavádzať, alebo porušiť jeho práva, prípadne často sa opakujúce inzeráty (zaplavenie, spam).
 • Inzeráty budú zverejnené v inzertnom systéme na www.rimava.sk, prípadne na stránkach partnerov www.rimava.sk, izerent zadaním inzerátu vyslovuje súhlas, že jeho inzerát bude zverejnený v systémoch zmluvných partnerov www.rimava.sk
 • Užívateľ registrovaním inzerátu súhlasí, aby bol jeho inzerát zverejnený, prípadne presmerovaný na stránky zmluvných partnerov Gemerskej mediálnej spoločnosti, s.r.o.

NAJNOVŠIE

NAJČÍTANEJŠIE

 
Dobrá správa pre milovníkov hudby. Citadelu opäť navštívi talentovaná speváčka
6.júl.2024 - Po májovom vystúpení Kriss Krimm navštívi Citadelu talentovaná speváčka Timey Gregovej alias TIMEA. Ďalej...
Navždy v našich srdciach. Parte na Rimava.sk
5.júl.2024 - Inzercia parte na Rimava.sk poskytuje možnosť rozlúčiť sa aj tým, ktorí by sa inak o strate blízkeho nedozvedeli. Ďalej...
FOTO: Čelná zrážka medzi Rimavskou Sečou a Čížom. Cesta je neprejazdná
5.júl.2024 - V piatok (5. júla) predpoludním došlo medzi obcou Rimavská Seč a Čížom k závažnej dopravnej nehode. Ďalej...
za posledných 7 dní

DO POZORNOSTI

Chcete potešiť vaše deti? Na trhu nájdete široký výber pieskovísk, ktoré splnia očakávania detí všetkých vekových kategórií - od najmenších až po školáčikov. Ďalej...
Bezpečné a zábavné leto plné objavovania. Pieskoviská pre deti.
2.júl.2024 - Chcete potešiť vaše deti? Na trhu nájdete široký výber pieskovísk, ktoré splnia očakávania detí všetkých vekových kategórií - od najmenších až po školáčikov. Ďalej...
Ten deň nezbadal strážnik nič podozrivé, na cintoríne sa nenachádzal vôbec nik. Ďalej...
Zradné priateľstvo. Krvavá dráma na cintoríne v Rimavskej Sobote
30.jún.2024 - Ten deň nezbadal strážnik nič podozrivé, na cintoríne sa nenachádzal vôbec nik. Ďalej...
Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia vás srdečne pozýva na jedinečný letný program pre deti a dorast, ktorý spája jazdecké hodiny s výučbou anglického jazyka. Ďalej...
Zábavné hodiny jazdenia a angličtiny. Letné aktivity pre deti a dorast
29.jún.2024 - Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia vás srdečne pozýva na jedinečný letný program pre deti a dorast, ktorý spája jazdecké hodiny s výučbou anglického jazyka. Ďalej...
Posledné mestské zastupiteľstvo pred letnou prestávkou (25. júna) odsúhlasilo niekoľko zmien a doplnení týkajúcich sa parkovania na verejných parkoviskách v meste. Ďalej...
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote zavádza nové pravidlá parkovania. Čo sa mení od júla?
28.jún.2024 - Posledné mestské zastupiteľstvo pred letnou prestávkou (25. júna) odsúhlasilo niekoľko zmien a doplnení týkajúcich sa parkovania na verejných parkoviskách v meste. Ďalej...
Aj napriek začínajúcim prázdninám bude reštaurácia Čierny orol otvorená počas celého mesiaca júl. Ďalej...
Reštaurácia Čierny orol pozýva na českú, slovenskú a maďarskú kuchyňu
27.jún.2024 - Aj napriek začínajúcim prázdninám bude reštaurácia Čierny orol otvorená počas celého mesiaca júl. Ďalej...

NAJNOVŠIE

NAJČÍTANEJŠIE

 
Dobrá správa pre milovníkov hudby. Citadelu opäť navštívi talentovaná speváčka
6.júl.2024 - Po májovom vystúpení Kriss Krimm navštívi Citadelu talentovaná speváčka Timey Gregovej alias TIMEA. Ďalej...
Navždy v našich srdciach. Parte na Rimava.sk
5.júl.2024 - Inzercia parte na Rimava.sk poskytuje možnosť rozlúčiť sa aj tým, ktorí by sa inak o strate blízkeho nedozvedeli. Ďalej...
FOTO: Čelná zrážka medzi Rimavskou Sečou a Čížom. Cesta je neprejazdná
5.júl.2024 - V piatok (5. júla) predpoludním došlo medzi obcou Rimavská Seč a Čížom k závažnej dopravnej nehode. Ďalej...
za posledných 7 dní

DO POZORNOSTI

Chcete potešiť vaše deti? Na trhu nájdete široký výber pieskovísk, ktoré splnia očakávania detí všetkých vekových kategórií - od najmenších až po školáčikov. Ďalej...
Bezpečné a zábavné leto plné objavovania. Pieskoviská pre deti.
2.júl.2024 - Chcete potešiť vaše deti? Na trhu nájdete široký výber pieskovísk, ktoré splnia očakávania detí všetkých vekových kategórií - od najmenších až po školáčikov. Ďalej...
Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia vás srdečne pozýva na jedinečný letný program pre deti a dorast, ktorý spája jazdecké hodiny s výučbou anglického jazyka. Ďalej...
Zábavné hodiny jazdenia a angličtiny. Letné aktivity pre deti a dorast
29.jún.2024 - Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia vás srdečne pozýva na jedinečný letný program pre deti a dorast, ktorý spája jazdecké hodiny s výučbou anglického jazyka. Ďalej...
Aj napriek začínajúcim prázdninám bude reštaurácia Čierny orol otvorená počas celého mesiaca júl. Ďalej...
Reštaurácia Čierny orol pozýva na českú, slovenskú a maďarskú kuchyňu
27.jún.2024 - Aj napriek začínajúcim prázdninám bude reštaurácia Čierny orol otvorená počas celého mesiaca júl. Ďalej...
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross