No active "ca-sidebar-197687" sidebar

KRASKOVO: V obci vyhlásili verejnú obchodnú súťaž na predaj rodinného domu

kraskovo2V obci Kraskovo v okrese Rimavská Sobota vyhlásili verejnú obchodnú súťaž na predaj rodinného domu so záhradou. Minimálna požadovaná cena, za ktorú nehnuteľnosť v celku ponúkajú, je 5400 eur.
Súťaž bola vyhlásená v utorok, 9. augusta a potrvá do 2. septembra 2016.
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a tiež podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v texte ako aj v priložených pdf dokumentoch tu a tu.


Obec Kraskovo

vyhlasuje v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a odst.1 zákona 138/91 Zb. Zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na predaj nehnuteľného majetku obce zapísanej na LV č. 289 vo vlastníctve obce , v katastrálnom území obce Kraskovo.
Jedná sa o rodinný dom s .č .40, humno, zastavané plochy a záhrada.
Ponuky na kúpu nehnuteľnosti sa doručujú na Obecný úrad Kraskovo č. 67, 980 26 Lukovištia v termíne do 2.9.2016 do 12.00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce: www.kraskovo.ocu.sk . Obhliadku predávanej nehnuteľnosti je možné vykonať po dohode so starostkou obce na t.č. 047/569 0158, 0902 828 395

Zdena Očovayová, v.r.
starostka obce

kraskovo

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obec Kraskovo
Kraskovo č. 67, 980 26 Lukovištia, IČO: 00649694
zastúpená starostkou Zdenou Očovayovou

 

podľa § 9a ods.1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

v y h l a s u j e
OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ  č. 1/2016
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku na LV  č. 289  vo vlastníctve obce

Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa.
za nasledovných súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ
Názov:  Obec Kraskovo                                      IČO:   00649694
Sídlo:    Obecný úrad č. 67, 980 26   Lukovištia
V zastúpení starostky: Zdeny Očovayovej
Tel. č. : 047/5690158                      Fax: 045/5690158                    
e-mail[email protected]

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Úvodné ustanovenia
Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania obce Kraskovo a uznesením obecného zastupiteľstva obce Kraskovo č.  20/2016 zo dňa 5.8.2016

1.         Predmet obchodnej verejnej súťaže

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvýhodnejšej t.j. najvyššej cenovej ponuky na kúpu nehnuteľnosti a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to na :

- nehnuteľný majetok prac. č. KN  C 79 rodinný dom súp. č. 40, parc. č. KN  C č. 79 humno, parc. č. KN  C č. 79 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2, parc. č. KN  C č. 80 záhrady o výmere 1176 m2, zapísaných na Okresnom úrade Rimavská Sobota, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Kraskovo v liste vlastníctva č. 289. Predmetné pozemky a stavby sú výhradným vlastníctvom obce Kraskovo. Nachádzajú sa v zastavanom území obce a nie sú využívané pre svoj účel. Objekt   je odpojený  od inžinierskych sietí. Budova sa dlhodobo nevyužíva, čomu zodpovedná aj jej technický stav.

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže sa predáva ako celok , na ktoré predkladá cenovú ponuku navrhovateľ.
 1. Minimálna požadovaná cena , za ktorú sa nehnuteľná vec v celku ponúka na predaj je :  5 400,-  €
 2. V prípade , ak cenová ponuka nebude spĺňať požiadavky vyhlasovateľa na minimálnu požadovanú cenu, bude zo súťaže vylúčená.
 3. Cena je určená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom :   Ing. Valigurský Milan, znalecký úkon č. 18/2016

2.         Časový plán súťaže

 1. Nehnuteľnosť je prístupná na obhliadku, o ktorú môže navrhovateľ požiadať na OcÚ v Kraskove
 2. Vyhlásenie súťaže je dňa 9.8. 2016
 3. Ukončenie predkladania návrhu súťaže je dňa 2.9.2016 ( piatok ) o 12:00 hod .
 4. Otváranie návrhov obchodnej verejnej súťaže, ako aj výber víťaza súťaže prebehne dňa 5.9.2016 o 18:00 hod na rokovaní OZ v Kraskove. Otváranie obálok je neverejné.
 5. Oznámenie o vyhodnotení súťaže bude navrhovateľom doručené do 10 dní od vyhodnotenia a schválenia OZ obce Kraskovo .
 6. Uzatvorenie kúpnych zmlúv do 30 dní od schválenia OZ obce Kraskovo.

3.         Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Obchodnej verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže dňa 9.8.2016 na úradnej tabuli Obce Kraskovo , na úradnej tabuli susediacich obcí Lukovištia, Horné Zahorany, Hrušovo, Rimavská Baňa, na internetovej stránke obce Kraskovo : www.kraskovo.ocu.sk  a na internetovej stránke regionálnych novín  Rimava sk : www.rimava.sk
 2. Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
 3. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v bode. 6. Týchto podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 4. Navrhovatelia môžu svoje návrhy vziať späť a podať nové návrhy do termínu uvedeného v bode 2.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnutím OZ odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
 6. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh navrhovateľa, ktorý svoj návrh predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
 7. Navrhovatelia ( ani uchádzač, ktorý v súťaži zvíťazil) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

4.         Podmienky predaja

 1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj nehnuteľnosti jeho schválením OZ.
 2. Cena za nehnuteľnosť bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy.
 3. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá, podpíše do 30. dní od schválenia predaja nehnuteľnosti kúpnu zmluvu.
 4. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podáva kupujúci po uhradení celej kúpnej ceny.
 5. Kupujúci znáša tiež náklady za vyhotovenie znaleckého posudku v sume 170,00 Eur.
 6. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže, bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie prvému záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

5.         Kritéria hodnotenia návrhu

 1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena nehnuteľnosti predložená navrhovateľom, t.j. najvyššia cenová ponuka.
 2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ cenovo najvýhodnejšej ponuky, t.j. najvyššej cenovej ponuky, ktorej bude pridelené poradie č.1 .
 3. V poradí druhej najvýhodnejšej ponuky sa priradí č.2 . Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude pridelené číslo podľa poradia.
 4. V prípade, ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z obchodnej verejnej súťaže. V prípade rovnosti cien bude vybratý ten uchádzač, ktorý podal návrh ako prvý. V prípade doručenia rovnakých návrhov v ten istý deň poštou, rozhodujúci bude dátum podania návrhu na pošte.
 5. Víťaz – navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude priradené poradie č. 1 sa pozve na podpísanie kúpnej zmluvy. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaže neuspeli, obec oznámi poradie ich umiestnenia a záver, že ich návrhy sa odmietli.

6.         Podanie ponuky návrhu

 1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa doručujú na adresu vyhlasovateľa v uzatvorenej obálke s  viditeľne označeným textom :

Obec Kraskovo , Obecný úrad Kraskovo č. 67, 980 26 Lukovištia
s viditeľne označeným textom : Neotvárať – návrh na odkúpenie nehnuteľnosti č.1/2016
Návrhy sa môžu doručiť aj osobne na OcÚ Kraskovo .

 1. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „ Prijaté : poradie návrhu, dátum, čas a miesto prijatia návrhu a podpis“.
 2. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie :

–      presné označenie navrhovateľa
(FO uvedie meno, priezvisko, bydlisko , rodné číslo  a telefónne číslo ;
FO podnikateľ a PO uvedie  názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu ,zástupcu, výpis z OR ,
telefónne číslo)

 • Označenie nehnuteľnosti , jej identifikácia
 • Cenový návrh
 • Záväzok, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží  za ním navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr pri podpise  kúpnej zmluvy.
 • Súhlas s podmienkami súťaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy, súhlas FO so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Ponuka- návrh musí byť podpísaný a datovaný ( u PO aj pečiatka a podpis konajúcej osoby )
 1. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.
 1. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ má vysporiadané finančné vzťahy s obcou Kraskovo

 

V Kraskove, dňa 9.8.2016

 

  Zdena Očovayová, v.r.
starostka obce Kraskovo

Zdroj: Rimava.sk, Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.

 


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross