No active "ca-sidebar-197687" sidebar

MsZ: Poslancov čaká prvé rokovanie po letných prázdninách

perex-zastupitelstvoPoslancov mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote čaká po letných prázdninách prvé rokovanie. Zasadnú v utorok, 20. septembra o 13:00 hod. v bývalom Župnom dome. Na programe majú niekoľko bodov.Na stole ich čaká monitorovacia správa programového rozpočtu za prvý polrok 2016 ako aj návrh na II. zmenu rozpočtu. Podľa dôvodovej správy sa bežné príjmy návrhom navyšujú o viac ako 240 tis. eur. „V tejto zmene je zahrnutá úprava dotácie na prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, ktorá bola navýšená Ministerstvom vnútra SR. V príjmovej časti je ďalej zahrnutá aj schválená dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb do práčovne na Dúžavskej ceste z MPSVaR. Najvýraznejšou zmenou je navýšenie podielových daní o 240 000 eur,“ uvádza sa v správe, podľa ktorej sa bežné výdavky zmenou rozpočtu navyšujú o takmer 176 tis. eur. V nich sú zahrnuté výdavky na školstvo (56 300 eur) určené na originálne kompetencie, výdavky na dotácie na šport určené futbalovému klubu MŠK Rimavská Sobota (73 000 eur) a výdavky na opravu ciest, chodníkov a revitalizáciu dlažby na Nám. Š.M. Daxnera (124 000 eur).

Poslanci by sa mali zaoberať aj informatívnou správou o poskytovaní sociálnych služieb v nocľahárni na Ulici Hviezdoslavovej. Na rokovaní predloží svoju správu o činnosti za prvý polrok spoločne s plánom na druhý polrok aj hlavný kontrolór mesta Ladislav Šťavina. Na zasadnutí prerokujú aj návrh o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta. Rovnako sa budú zaoberať aj aktualizáciou investičných zámerov výstavby nájomných bytov, v ktorej sa navrhuje zvýšiť počet bytových jednotiek z 32 na 34.

Ďalší bod, ktorý poslancov bude čakať na stole sa týka Námestia M. Tompu, kde by sa podľa návrhu mal vystavať pamätný park. Jeho centrom by mal byť pamätník, ktorý by mal byť umiestnený na mieste, kde predtým stála fontána.

Poslanci prerokujú aj majetkovoprávne otázky a v závere odznie všeobecná rozprava a interpelácie.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross