No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Opatrenia prijali v pobočkách sociálnych poisťovní aj na úradoch práce. Nezamestnaní sa nemusia chodiť hlásiť, pozastavujú aj aktivačné práce

Pobočky Sociálnej poisťovne aj úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zavádzajú preventívne opatrenia, aby sa predišlo vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. Sociálna poisťovňa v každej pobočke pri vstupe do budovy umiestnila viditeľne označené schránky na odovzdávanie dokladov, aby sa obmedzil pohyb návštev na týchto pracoviskách. Ako uvádza, žiada poistencov, ktorí navštevujú pobočky, aby všetky doklady vhadzovali do týchto schránok bez ďalšej návštevy pobočky. „Všetky takto odovzdané doklady budú riadne spracované bez toho, aby to malo vplyv na dĺžku vybavovania dávky alebo inej záležitosti,“ informuje Sociálna poisťovňa. Ak poistenci potrebujú ďalšie informácie k jednotlivým dávkam alebo k riešeniu svojho problému, odporúča Sociálna poisťovňa telefonický kontakt buď do konkrétnej pobočky alebo do Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne, kde klienti dostanú všetky potrebné informácie. Tieto opatrenia budú platiť až do odvolania.

Článok pokračuje pod reklamouOpatrenia vykonáva aj Úrad práce

Obdobne je to aj s úradom práce. Ten žiada klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu a na komunikáciu využívali email alebo telefonický kontakt. Ak sa už ale rozhodnete doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu. Za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie však budú úrady považovať aj žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania. A teda návšteva nie je nutná. Bližšie informácie ako postupovať nájdete na stránke UPSVaR tu.

Odkladajú sa termíny a rušia národné projekty

V čase krízového režimu sa všetky termíny na úradoch práce odkladajú. „Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností. Ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom, alebo e-mailom,“ uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom oficiálnom stanovisku.

Zároveň úrad preruší všetky pripravované výberové konania a plánované stretnutia so zamestnávateľmi, ako aj osobné návštevy u nich, preruší burzy práce, tiež informačno-poradenské služby, či kontroly dodržiavania liečebného režimu a vykonávanie aktivačných činností. Aktivačná činnosť sa pritom bude považovať za splnenú, aj keď sa počas krízovej situácie nebude vykonávať.

Prerušuje sa realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb. Ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu.

Porušovanie povinností počas koronavírusového obdobia

Za porušenie povinností sa počas trvania krízovej situácie nebude považovať nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ani nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny.

Aj v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie, úrad rovnako akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom. Ak klient počas tohoto obdobia nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu. Sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky, len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby, prípadne v jej domácnosti, ak na osobnom stretnutí napriek okolnostiam klient naďalej trvá.

Zdroj: Rimava.sk, ÚPSVaR Rimavská Sobota


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross