No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Otvorený list prednostu Okresného úradu Rimavská Sobota

Mgr. Csaba CsíziRedakcia Rimava.sk obdržala otvorený list prednostu Okresného úradu Rimavská Sobota Csabu Csíziho, v ktorom reaguje na články zverejnené v mestskom dvojtýždenníku. List  uverejňujeme v plnom, nezmenenom znení:

Vážený pán primátor Mesta Rimavská Sobota,
vážení poslanci Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote,

 

dovoľte, aby som zareagoval na článok prezentovaný v dvojtýždenníku Gemerské zvesti č. 8, z 3. mája 2017. Autorom článku je prednosta MsÚ Rimavská Sobota p. Štefan Szántó, ktorý uvádza nasledovné: „Arogancia predstaviteľov vládnych strán totiž začína mať obludné rozmery. Jasným príkladom je postoj predĺženej ruky vlády – najvyššieho predstaviteľa okresného úradu, ktorý neakceptoval ani druhú pozvánku rimavskosobotského primátora na zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde by mal informovať poslancov a širokú verejnosť o tom, ako postupuje vláda v plnení svojho uznesenia na odstránenie regionálnych rozdielov“. Ďalej by som citoval článok zverejnený pred zaslaním prvého pozvania prednostu okresného úradu na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote z internetovej správy Rimava.sk, kde sa uvádza: „Tou prvou informatívnou správou by mala byť od predstaviteľov politických strán o plnení uznesenia vlády SR. Pozvaným je prednosta Okresného úradu Csaba Csízi. S tou myšlienkou, podávať správy o tom, ako vládnuce politické strany pomohli okresu či mestu Rimavská Sobota, prišiel primátor Šimko, ktorý ešte na vlaňajšom rokovaní navrhol, aby zástupcovia politických strán v okrese ústne predkladali takéto správy“.

"Je pre mňa nepochopiteľné, že p. Štefan Szántó, ako čelný predstaviteľ Mestského úradu Rimavská Sobota sa venuje na stránkach Gemerských zvestí politikárčeniu, subjektívnemu pohľadu podobnému súčasnej opozície, či kritike štátnej správy v našom okrese tak, že využíva k tomu mediálny priestor samosprávy, t.j. priestor, ktorý je financovaný všetkými občanmi mesta Rimavská Sobota."
Veľmi si vážim prácu samosprávnych orgánov v našom ťažko skúšanom regióne a nedovolil by som si akokoľvek hodnotiť výsledky práce ani úradníkov vo verejnej správe a ani volených zástupcov miest a obcí. Myslím si, že je to právo občanov a voličov v tom ktorom regióne. Vysoko si vážim prácu starostov, primátorov a poslancov, ktorí pracujú v nie jednoduchom prostredí a musia riešiť každodenné problémy občanov. Aj z tohto dôvodu je pre mňa nepochopiteľné, že p. Štefan Szántó, ako čelný predstaviteľ Mestského úradu Rimavská Sobota sa venuje na stránkach Gemerských zvestí politikárčeniu, subjektívnemu pohľadu podobnému súčasnej opozície, či kritike štátnej správy v našom okrese tak, že využíva k tomu mediálny priestor samosprávy, t.j. priestor, ktorý je financovaný všetkými občanmi mesta Rimavská Sobota.

K mojej neprítomnosti na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote som sa už vyjadril písomne aj telefonicky p. primátorovi (príloha). Ako prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote v poslednej dobe sa musím intenzívne venovať fungovaniu úradu a zlepšeniu podmienok pri vybavovaní úradných záležitostí pre občanov celého okresu. Tieto povinnosti vyžadujú nemalé nasadenie a intenzívne rokovania na rôznych stupňoch štátnej správy.
Okrem uvedeného je pre mňa neprijateľné, aby predstavitelia samospráv takýmto spôsobom dehonestovali výsledky práce samotnej štátnej správy a ľudí, ktorí pracujú v prospech občanov regiónu. Rád by som upriamil pozornosť aj na všeobecne platný právny dokument, t.j. zákon NR SR č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento právny predpis jednoznačne deklaruje, že prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú obce, mestá a ďalšie subjekty územnej spolupráce v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu. Táto podpora sa poskytuje subjektom, ktorí predpísaným spôsobom predkladajú podnety na zníženie nezamestnanosti, alebo majú záujem o čerpanie prostriedkov z regionálnych príspevkov.
Všeobecné skúsenosti z aplikačnej praxe pri realizácii akčných plánov pre menej rozvinuté okresy jednoznačne potvrdzujú, že v okresoch, kde dochádza k intenzívnej spolupráci samotných samospráv, centier podpory regionálneho rozvoja a spomínaných iných subjektov sú dosahované dobré výsledky. Akčné rady na všetkých úrovniach fungujú dobre tam, kde dochádza k aktívnej spolupráci so samosprávami a podnety vychádzajú od týchto subjektov. Dokonca  mnohé mestá a samosprávy poskytli aj priestory a pomoc pri zriaďovaní centier podpory regionálneho rozvoja s cieľom urýchliť proces projektového manažovania pri čerpaní štátnej pomoci, regionálneho príspevku a iných foriem podpory Vlády SR. Osobne si myslím, že ide o jedinečnú formu poskytnutia pomoci regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti a preto samosprávy majú príležitosť predkladať svoje projekty na rozvoj zamestnanosti v tej ktorej lokalite.

Budem nesmierne rád, keď podnety budú vychádzať aj z dielne samotnej samosprávy formou spracovaných projektov na zvýšenie zamestnanosti v Rimavskej Sobote.
Dovoľte, aby som uviedol, že nemám problém poskytnúť informácie o stave akčného plánu nášho okresu, avšak za podmienok, že takéto a podobné prejavy predstaviteľov samosprávy v Rimavskej Sobote nebudú smerovať k dehonestácii práce ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na realizácii uznesenia Vlády SR o podpore menej rozvinutého okresu Rimavská Sobota. Podotýkam, že aplikačná prax je taká, že samotní primátori, starostovia a zainteresované subjekty informujú zastupiteľstvá, ako aj občanov o aktivitách, ktoré vyvíjajú pri realizácii akčného plánu. Budem nesmierne rád, keď podnety budú vychádzať aj z dielne samotnej samosprávy formou spracovaných projektov na zvýšenie zamestnanosti v Rimavskej Sobote, napríklad obecných podnikov, zapojením podnikateľských subjektov do procesu, ako zo školských alebo iných zariadení.

Zo samotného vyjadrenia p. Štefana Szántóa vyplýva postoj prednostu Mestského úradu Rimavská Sobota k štátnej správe ako aj k citovanému zákonu. Domnievam sa, keby namiesto času venovanému subjektívnemu hodnoteniu politickej situácie na Slovensku sa zaoberal vypracovaním kvalitných projektov na zvýšenie zamestnanosti v okresnom meste, tak by to viac ocenili aj občania mesta Rimavská Sobota. Za zaujímavé považujem citát v článku: „No my naopak neakceptujeme jeho výhovorky a pozvánku mu posielame aj po tretí krát. Mám podporu mestského zastupiteľstva, ktoré sa chystá na svojom májovom zasadnutí prijať deklaráciu adresovanú vláde, v ktorej mienime vyjadriť svoju nespokojnosť s prístupom riešenia kritického stavu nášho regiónu.“ Z tohto vyplýva, že pán prednosta si prisvojil právo ako zamestnanec Mestského úradu vyjadrovať sa za všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota.

V tom istom čísle Gemerských zvestí pod názvom: „Z rokovania mestského zastupiteľstva“ k príspevku p. primátora JUDr. Šimka v súvislosti s pozvaním na zasadnutie sa vyjadrovať nebudem. Je mi ľúto, že interpretácia z úst p. primátora v súvislosti s Akčným plánom pre Rimavskú Sobotu sa zneužíva, namiesto toho, aby sa usiloval o to, aby boli vypracované podnety a projekty na čerpanie finančných prostriedkov z týchto zdrojov.

Zodpovedne prehlasujem, že pre mňa je prekážkou spolupracovať v rovine zneužívania praktických otázok rozvoja menej rozvinutého okresu na politické ciele. Tiež by som poukázal na kompetencie verejnej a štátnej správy. Ubezpečujem Vás, že každý oprávnený subjekt má možnosť podieľať sa na plnení úloh pri podpore menej rozvinutého okresu, o čom kedykoľvek poskytnem relevantné informácie. Pán primátor, alebo pán prednosta ani raz neprejavili záujem o spoluprácu, alebo komunikáciu o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z akčného plánu, ba ani zamestnanci mestského úradu, čo ma veľmi mrzí. Bez hodnototvorných projektových zámerov ani Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ani ministerstvá nemôžu uvoľňovať finančné prostriedky na rozvoj okresu a ani na zvýšenie zamestnanosti. Celý systém možnosti čerpania takejto podpory je postavený na princípe iniciatívy zdola hore a nie opačne.

Na záver uvádzam, že po týchto udalostiach už mám  principiálne pochybnosti o úprimnej spolupráci v danej oblasti. Nie som ochotný viesť subjektívne a nekompetentné politické diskusie o takej dôležitej možnosti podpory štátu pre menej rozvinuté okresy, namiesto vecných riešení problémov mesta Rimavská Sobota, alebo aj celého nášho okresu v boji proti nezamestnanosti. Ešte raz opakujem, že vysoko si Vážim prácu poslancov, primátorov a starostov, ktorí majú eminentný záujem o vecnú spoluprácu pre rozvoj nášho okresu medzi orgánmi verejnej správy a štátnej správy, ako aj dotknutých subjektov a som presvedčený, že nestačí o niečom len hovoriť, ale je potrebné aj konať. Som presvedčený aj o tom, že občania dokážu objektívne posúdiť celú situáciu.

S pozdravom,

Mgr. Csaba Csízi, prednosta OÚ Rimavská Sobota

Platený oznam


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross