No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslancov čaká prvé poprázdninové pracovné stretnutie, témou bude aj rozpočet mesta

Mestských poslancov v Rimavskej Sobote čaká prvé poprázdninové zastupiteľstvo. Plánované pracovné stretnutie sa uskutoční v utorok, 19. septembra od 13:00 hod. na tradičnom mieste, v zasadacej miestnosti bývalého Župného domu na Námestí M. Tompu. Na programe majú niekoľko bodov.

V úvode ich čaká Informatívna správa o stave naplnenosti materských škôl a základných škôl v meste Rimavská Sobota za školský rok 2016-2017, ktorú predloží zástupca primátora Ladislav Rigó. Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti šesť materských škôl a jednu základnú školu s materskou školou na Dúžavskej ceste. V uplynulom školskom roku ich celkovo navštevovalo 655 detí. Ako sa ďalej v správe uvádza, podľa predbežných dislokácií by malo v tomto školskom roku navštevovať MŠ 657 detí v 33. triedach, tak ako to bolo v uplynulom školskom roku. V prípade základných škôl má samospráva v zriaďovateľskej pôsobnosti 3 základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a 2 základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Tie v minulom školskom roku celkovo navštevovalo 2054 detí v 105 triedach. Tento školský rok plánujú otvoriť 100 tried, ktoré celkovo by malo navštevovať 2061 detí.

Poslanci si vypočujú aj Informatívnu správu o poskytovaní sociálnych služieb v Nocľahárni na Ulici Hviezdoslavovej. Zástupcovia občanov prerokujú aj kofinancovanie projektu „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu“, ktorý sa týka zamestnania troch pedagogických asistentov na 24 mesiacov, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Prerokujú aj kofinancovanie projektu na ZŠ Š. M. Daxnera s názvom Revitalizácia odborných učební biológie a fyziky.

Na stole budú mať aj Hospodárenie mesta za I. polrok 2017. Podľa správy k 30. júnu 2017 mesto dosiahlo celkové bežné príjmy vo výške viac ako 7,5 mil. eur a čerpalo bežné výdavky vo výške takmer 6 mil. eur. „Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu mesta tak dosiahol prebytok vo výške 1 586 663 eur, “ uvádza sa v oficiálnej správe, podľa ktorej po započítaní finančných operácií bol v I. polroku 2017 dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške takmer 1,2 mil. eur. Témou bude aj Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta.

V závere sa poslanci budú zaoberať aj návrhom voľby hlavného kontrolóra mesta. Podľa materiálov na rokovanie by termín voľby nového hlavného kontrolóra mal byť utorok, 21. novembra, a to formou tajného hlasovania poslancov. Zaoberať sa budú aj Návrhom na zrušenie VZN štatút o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta.

Koniec verejného mestského zastupiteľstva bude patriť interpeláciám poslancov a všeobecnej rozprave.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross