No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Pri mestskom parlamente bude osem komisií. Toto sú predsedovia

poslanci-mszPri rimavskosobotskom mestskom zastupiteľstve bude aj najbližšie štyri roky pracovať osem komisií. Na ich zriadení sa dohodli poslanci na svojom včerajšom rokovaní, zároveň zo svojich radov zvolili predsedov komisií. Uzniesli sa tiež na tom, že každá komisia môže mať maximálne sedem členov.

Návrh na voľbu predsedov predniesol Zoltán Bán z väčšinového klubu Spoločne za rozvoj Rimavskej Soboty. Podľa pôvodného návrhu mal byť predsedom komisie výstavby Erik Klaubert, po dohode s poslankyňou Evou Bornayovou, ktorá tento post zastávala doteraz, však došlo k zmene. Bán zároveň spomenul, že pôsobenie komisie pre rozvoj mesta navrhujú rozšíriť aj o európske fondy a cezhraničnú spoluprácu. Poslanci jednomyseľne odsúhlasili navrhnutých predsedov komisií. Poslanec Samuel Urban v diskusii podotkol, že do budúcna by v mestskom zastupiteľstve mohli zvážiť zníženie počtu komisií.

Títo poslanci budú predsedať komisiám:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Andrea Andrášiová
Komisia finančná - Mikuláš Csirmaz
Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu - Zsolt Főző
Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality - Jozef Tóth
Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu - Zoltán Bán
Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky - Štefan Baláž
Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia - Eva Bornayová
Zbor pre občianske záležitosti - Anna Zsóriová

Podľa štatútu mesta mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec, a členov komisie. Každý poslanec by mal byť členom aspoň jednej komisie. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zastupuje komisiu navonok.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokovávaným orgánmi mesta a pre mesto dôležitým investičným zámerom, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať. Kontrolujú spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, petície, prípadne pripomienky obyvateľov.

Komisie zasadajú spravidla raz za dva mesiace alebo podľa potreby. Organizačno-technické zabezpečenie činnosti komisií vykonáva sekretár komisie, ktorého vymenúva primátor mesta z radov zamestnancov mesta. Sekretár nie je členom komisie.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross