No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Realizácia Námestia pri pošte aj s porušeniami zákona

Hoci po Námestí pri pošte v Rimavskej Sobote sa obyvatelia už môžu bez obmedzení prechádzať, jeho právna stránka až tak bez obmedzení nie je. Na viaceré porušenia zákona prišiel hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz. Ten o nich informoval poslancov ako aj vedenie mesta na uplynulom mestskom zastupiteľstve.

Podľa správy hlavného kontrolóra bol projekt výstavby námestia plánovaný na jeden rok, pričom sa k nemu vyjadrili aj dotknuté orgány. Vo väčšine dali súhlasné stanovisko až na Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, podľa ktorej rozšírenie verejného vodovodu a napojenie vodovodných prípojok na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre objekt drobných služieb a objekt fontány nie sú v súlade s technickými podmienkami StVPS. Rovnako nesúhlas vyjadril aj Regionálny úrad verejného zdravia, podľa ktorého verejné WC nie sú riešené v súlade s požiadavkami vyhlášky Ministerstva životného prostredia,.

Hlavný kontrolór sa podrobne zaoberal aj procesom verejného obstarávania. Jedným z jeho kontrolných zistení je nesprávny výpočet predpokladanej hodnoty zákazky, napriek tomu, že mesto už v tom čase malo dostupný krycí list rozpočtu aj výkaz výmer k projektovej dokumentácii. Predpokladaná hodnota zákazky je pritom dôležitá preto, lebo určuje, akým spôsobom sa má vykonávať verejné obstarávanie. Ako vo svojej správe kontrolór uvádza: „Z dôvodu nesprávneho výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky povinná osoba (Mestský úrad – pozn. red.) postupovala podľa § 117, pričom mala postupovať podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní“. Pri postupe podľa § 117 sa pritom nevyžaduje otvorená súťaž, stačí napríklad osloviť tri firmy podľa vlastného výberu. Pri § 108 by už mal obstarávateľ využiť elektronické trhovisko, prípadne zverejniť výzvu vo Vestníku verejného obstarávania. Pri tomto postupe sa teda do súťaže môže prihlásiť oveľa väčší počet súťažiacich, nielen tí, ktorých obstarávateľ osloví.

Podľa kontrolóra pri použitom postupe nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp transparentnosti. „Dodržiavanie základných zásad a postupov stanovené v zákone o verejnom obstarávaní je najdôležitejšou súčasťou transparentného verejného obstarávania,“ avizuje Csirmaz.

Chyby sa našli aj v troch ponukách, ktoré mesto dostalo. Podľa správy kontrolóra bola z troch ponúk vypracovaná v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky len jedna. Napriek tomu „Záznam o prieskume trhu zo dňa 18.9.2018 neobsahuje žiadne námietky a členovia pracovnej skupiny odsúhlasili predložené cenové ponuky“.

Pochybenia hlavný kontrolór Csirmaz zistil aj vo finančnom krytí zákazky. Obstarávala sa stavba, ktorá nemala kompletné finančné krytie v rozpočte mesta. Podľa zistení hlavného kontrolóra výzva na predloženie elektronickej cenovej ponuky bola zverejnená v rozpore so zákonom o finančnej kontrole. „Nakoľko v rozpočte v čase zverejnenia výzvy boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 130 tis. eur. Povinná osoba ani po ukončení verejného obstarávania nezabezpečila v rámci rozpočtu dostatok verejných financií na finančné krytie investičnej akcie,“ uvádza Csimraz s tým, že zákazka nebola rozpočtom finančne krytá v plnom rozsahu ani pred zadaním ani počas realizácie zákazky. „Mesto ako subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku,“ avizuje Csirmaz vo svojej správe.

Pochybenia sa objavili aj v prípade zmluvy o dielo. Jej obsahom mal byť stavebné práce zahrňujúce výmenu zastaralej a poškodenej asfaltovej plochy za zámkovú dlažbu v závislosti od spôsobu využívania jednotlivých častí námestia, osadenie lavičiek, vytvorenie zelených plôch, parkové úpravy a obnovu verejného osvetlenia. Avšak do tejto zmluvy boli zahrnuté aj objekty ako fontána – prípojka vody, splašková kanalizácia drobných služieb, rozšírenie verejného vodovodu či objekt drobných služieb – vodovod. „Zmluvne neboli dohodnuté podmienky na uplatnenie pokuty, napríklad úrok z omeškania za neuhradenie faktúry, nedodržanie času plnenia, nedodržania termínu odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, nedodržanie termínu odstránenia vád uplatnených v záručnej dobe atď.,“ informuje hlavný kontrolór.

Ďalší rozpor so zákonom Csirmaz zistil aj v prípade zverejňovania zmlúv. „Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu,“ uvádza Csirmaz. Túto povinnosť si však samospráva nesplnila. Podľa zistení hlavného kontrolóra zmluva o dielo zo dňa 14. októbra 2018 bola zverejnená 22. novembra 2018, teda 39 dní po uzatvorení zmluvy. „Tým povinná osoba porušila zákon o slobodnom prístupe k informáciám,“ informuje Csirmaz.

Dôsledky porušenia zákona

Dvanásť stranová správa hlavného kontrolóra o porušeniach niekoľkých zákonov obsahuje aj opatrenia na odstránenie chýb. Avšak v jeho právomoci je i podanie podnetu o porušení zákona na okresnú prokuratúru alebo aj na Najvyšší kontrolný úrad. Ako Csirmaz v závere správy uvádza, zoznam na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov má štatutárny orgán kontrolovaného subjektu predložiť do konca júna. To, či tak urobí budeme sledovať.

Celú správu hlavného kontrolóra si viete prečítať TU.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross