No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Rodičia, takto sa zmenili štátne príspevky na dieťa

5. marca 2014 |  | | |

ilustračné fotoV novom roku nastalo niekoľko zmien pri vyplácaní štátnych sociálnych dávok pre rodičov, menili sa podmienky aj sumy. Rimava.sk Vám prináša prehľad najdôležitejších noviniek, informácie poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote.

 

 

Príspevok pri narodení dieťaťa

Zlúčenie príspevku pri narodení dieťa s príplatkom k príspevku do jednej dávky vo výške 829,86 € (pri 1- 3. pôrode), 4. a ďalší pôrod vo výške 151,37 €.
Narodenie dvojčiat a viac detí súčasne = zvýšenie príspevku o 75,69 € na dieťa.

Zmena v podmienkach:
- Nárok majú len biologickí rodičia (matka, otec)
- Nutné je uzavrieť dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa
- Bydlisko na Slovensku (skutočné bývanie a zdržiavanie sa na Slovensku, škôlka, škola pre staršie deti,  lekárska starostlivosť, zamestnanie, poistenie, daňová povinnosť a pod.. Nestačí len trvalý pobyt)

Nárok na príspevok nevzniká matke (alebo otcovi), ak
- neuzavrela dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s detským lekárom
- pred uplatnením nároku súhlasila s osvojením
- dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
- aspoň jedno jej dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
- dieťa sa narodilo mimo SR a príslušná inštitúcia vyplatila obdobnú dávku
- je maloletá a nemá súdom určené rodičovské práva a povinnosti
- ak od 4. mesiaca tehotenstva nechodila na preventívne gynekologické prehliadky
- po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu lekárov

Rodičovský príspevok

Vyplácaný je rodičom alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Podmienkou je trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Príspevok dostávajú rodičia do 3 rokov veku dieťaťa alebo do 6, pokiaľ má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Nárok na rodičovský príspevok je len na jedno dieťa v rodine. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak jedna z oprávnených osôb má nárok na materské. Počas poberania rodičovského príspevku je možné vykonávať zárobkovú činnosť.

Suma rodičovského príspevku sa zvýšila na 203,20 €

Zmena v podmienkach:
- Neposkytuje sa rodičovi, ktorého staršie dieťa (deti) bolo (boli) zverené do starostlivosti druhému rodičovi  alebo do náhradnej starostlivosti

Prídavok na dieťa

Suma prídavku na dieťa sa zvýšila na 23,52 €

Zmeny v podmienkach:
- Nesleduje sa štandardná dĺžka štúdia na vysokej škole – tá bola  pri bakalárskom štúdiu určená na 3 roky a pri Ing./Mgr. na 2 roky. Keď študenti prekročili túto dĺžku štúdia, zanikol nárok na prídavok na dieťa. Od 1.2.2014 je možné poberať prídavok na nezaopatrené deti, ktoré študujú na VŠ dennou formou štúdia, bez sledovania dĺžky štúdia.
- Povinnosť oznámiť úradu po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa ako a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Text poznámky

Rozšíril sa inštitút osobitného príjemcu ak:
- maloleté dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky
- oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa na účel, na ktorý je určený
- maloleté dieťa spáchalo priestupok
- dieťaťu alebo rodičovi je uložené výchovné opatrenie
- prídavok na dieťa sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá poberá alebo je posudzovaná ako člen domácnosti , ktorej sa - vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu
Vyplácanie prostredníctvom osobitného príjemcu pre poberateľov hmotnej núdzi sa zaviedlo aj k príspevku pri narodení dieťaťa aj rodičovskému príspevku. Osobitný príjemca je obec.

Zdroj: ÚPSVaR (redakčne upravené)


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross