No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Stanovisko skupiny STEFE k uzneseniu MsZ v Rimavskej Sobote


stefeRedakcia Rimava.sk obdržala stanovisko skupiny STEFE k nedávnemu uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Uvádzame ho v plnom znení:

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote o výstavbe doplnkových zdrojov vykurovania bolo urobené na základe neúplných a zavádzajúcich informácii, proti energetickej koncepcii mesta a bude mať dopad na celkovú cenu tepla pre obyvateľov mesta.

Skupina STEFE týmto vyjadruje sklamanie a vážne obavy z dôsledkov rozhodnutia mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, ktoré dňa 7.7.2015 na zasadnutí odsúhlasilo nadpolovičnou väčšinou vybudovanie doplnkových zdrojov tepla vykurovania v 4 mestských budovách - Plaváreň, Mestské kultúrne stredisko, MŠ Rybárskej a MŠ Dobšinského. Mestské zastupiteľstvo zahlasovalo za výstavbu individuálnych kotolní, na ktoré mesto v súčasnosti nemá voľné finančné prostriedky ale rozhodlo sa zaťažiť mestskú kasu a požiadať o bankový úver vo výške 235 tis. eur.

Informatívnu správu o výstavbe doplnkových zdrojov vykurovania v mestských objektoch predložil paradoxne primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, zástupca mesta Rimavská Sobota, ktoré má v spoločnosti STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. 41,34 percentný vlastnícky podiel, a teda ako spoločník prevádzkuje pritom už zmodernizovaný systém účinného centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Rimavskej Sobote.

Mesto Rimavská Sobota, ako spoločník dodávateľa tepla, by malo mať záujem o taký spôsob výroby a dodávky tepla, ktorý je v súlade s poslancami schválenou energetickou koncepciou mesta. V energetickej koncepcii je uvedené, že pre budovy, ktoré sú umiestnené v blízkosti účinnej teplovodnej siete je dodávka tepla z CZT najefektívnejší spôsob vykurovania. STEFE Rimavská Sobota prevádzkuje účinné centralizované zásobovanie teplom, okolo 60 percent dodávaného tepla je vyrobeného z biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, vrátane výroby elektriny.

Miroslav Obšivaný, člen predstavenstva STEFE SK, a.s.

Miroslav Obšivaný, člen predstavenstva STEFE SK, a.s.

Podľa STEFE neobsahuje predložená informatívna správa o výstavbe doplnkových zdrojov vykurovania relevantné nezávislé informácie. Neobsahuje energetické audity na objekty, dopadovú štúdiu a nezávislú analýzu, ktorá by objektívne posúdila celkové skutočné náklady, právnu, technickú aj ekonomickú rovinu investičného zámeru vybudovania doplnkových zdrojov vykurovania. „Informatívna správa o výstavbe doplnkových zdrojov vykurovania v Rimavskej Sobote obsahuje neúplné a zavádzajúce údaje o cene tepla z plynovej kotolne, nákladoch na prevádzku a návratnosť investície. Správu považujem za neodborný a tendenčný dokument. Doplnkové zdroje na báze zemného plynu sú nesystémovým riešením,“ hovorí Miroslav Obšivaný, člen predstavenstva STEFE SK, a.s.

STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. iniciovalo pred termínom zasadnutia niekoľko stretnutí so zástupcami mesta a poslancami. Spracovalo analýzu a návrhy možných opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti a úsporu tepelnej energie v konkrétnych objektoch bez potreby budovania doplnkových zdrojov. STEFE odporučilo poslancom, aby vytvorili energetickú komisiu, dali spracovať energetické audity objektov a rozhodnúť sa až po posúdení všetkých relevantných podkladov. Napriek odporúčaniam zo strany STEFE poslanci zahlasovali bez komplexnejších informácií.

Podľa Obšivaného bude mať existencia doplnkových zdrojov vykurovania na báze plynu negatívne dopady na:

  • celkovú cenu tepla pre všetkých obyvateľov a majiteľov objektov, ktorí sú zásobovaní teplom z centralizovaného zásobovania teplom (CZT). Celková cena tepla sa vplyvom zníženia odberu tepla zo 4 mestských objektov zvýši o 4,2% a fixná zložka o 7,72%,
  • kvalitu ovzdušia v meste Rimavská Sobota vplyvom vzniku kotolní vypúšťajúcich znečisťujúce látky.
    „Smutné je, že poslanci, ktorí majú zastupovať záujmy občanov mesta, rozhodli o výstavbe plynových kotolní aj na dvoch materských školách, v ktorých budú musieť deti nedobrovoľne dýchať znečistený vzduch,“
  • bezpečnosť občanov a detí, ktorí sa budú zdržiavať v uvedených objektoch a budú bývať v bezprostrednej blízkosti plynových zdrojov. Inštalácia každého plynového kotla nesie v sebe riziko vzniku výbuchu. Kotolne sa budú inštalovať v priestoroch, v ktorých pôvodné projekty budov vôbec nepočítali s umiestnením zariadení s nebezpečenstvom výbuchu. Teda napriek tomu, že projekty kotolní sú schvaľované v súlade s požiadavkami bezpečnosti absentujú výbuchové steny, ktoré by usmernili výbuch a zabránili deštrukcii stavby.
  • efektívnosť systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v meste Rimavská Sobota, do ktorého modernizácie STEFE Rimavská Sobota investovala viac ako 20 636 000 eur a nemalý majetkový podiel má v tom aj mesto.

„Od roku 1996 systematicky investujeme do modernizácie CZT v Rimavskej Sobote. Energiu vyrábame na báze 3 zdrojov (biomasy, plynu a slnečnej energie) a teplo rozvádzame cez nové predizolované teplovodné rozvody. V budovách a bytových domoch sme inštalovali kompaktné odovzdávacie stanice tepla, ktoré pripravujú teplú úžitkovú vodu priamo v objekte a moderným spôsobom regulujú dodávku tepla, umožňujú nastaviť parametre vykurovania a dodávky teplej vody podľa požiadaviek obyvateľov domu. Osadili sme spolu cca 12 km nových predizolovaných rozvodov a 134 kompaktných odovzdávacích staníc tepla v bytových domoch. Do modernizácie sme investovali viac ako 20,5 mil. eur. Existujúci systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Rimavskej Sobote považujeme momentálne za najbezpečnejší, najspoľahlivejší a najekologickejší systém vykurovania. Spoločnosť STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. má za povinnosť chrániť existujúcu teplovodnú sieť a neohrozovať cenu tepla pre občanov mesta nekoncepčnými riešeniami. Pre zachovanie efektívnej dodávky tepla využijeme všetky dostupné možnosti, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii,“ dodal Miroslav Obšivaný, člen predstavenstva STEFE SK, a.s.

STEFE Rimavská Sobota, s.r.o. je slovenská spoločnosť s podielom mesta Rimavská Sobota ktorá v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1993. Je dcérskou spoločnosťou STEFE SK, a.s. dlhoročným transparentným partnerom mesta a významným dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody pre 16 300 obyvateľov. Spoločnosť dlhodobo a systematicky investuje do modernizácie tepelnej infraštruktúry v meste. Vo forme sponzoringu finančne podporuje spoločenský a kultúrny život v Rimavskej Sobote, investuje aj do skvalitnenia bývania na sídliskách, buduje detské ihriská a prispieva na rozvojové aktivity mesta.

Zdroj: STEFE SK, Platená PR správa
Pri platených a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.

 


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross