No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Výberové konania na úrade práce, hľadajú psychológov a sociálnych pracovníkov

upsvarÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote vypísal výberové konania na štyri pracovné pozície odborný pracovník – sociálny pracovník, odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení - sociálny pracovník, odborný pracovník – psychológ a odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení – psychológ. Od uchádzačov požadujú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijný odbor sociálna práca alebo psychológia (jednoodborové štúdium) alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 12. mája na uvedenú adresu úradu.

upsvar

Kraj: Banskobystrický

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Číslo výberového konania:  VK/03/2016/RS/NRSP

Funkcia: odborný pracovník – psychológ,  na  výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Odborník so zameraním na podporu  náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou,  podaktivity 1.2 Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti.
Počet voľných miest:  1
Doba určitá – po dobu realizácie príslušného projektu, t.j. do 30.11.2018.
Organizačný útvar:  Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, referát poradensko-psychologických služieb
Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Gorkého 12,  979 01  Rimavská Sobota
Hlavné úlohy:  realizovať podporu, najmä poradenstvo a sprevádzanie pre náhradných rodičov ako aj sledovať kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti a možnosti rodičov prevziať osobnú starostlivosť o dieťa.
Rámcový opis pracovných  činností :

 • aplikuje psychologické postupy a intervencie pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa,
 • aplikuje metódy poradenskej psychológie a metódy manželského a rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • poskytuje dieťaťu a náhradným rodičom pomoc a psychologické  poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu NRS,
 • podieľa sa špecifickými metódami poradenskej psychológie na sledovaní výkonu  náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa , študijný odbor psychológia (jednoodborové štúdium), alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou

Prax:  prax v oblasti práce s náhradnou rodinou je výhodou
Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie jazyka národnostnej menšiny žijúcej v územnom obvode úradu PSVR (  maďarský jazyk )
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej spolupráce, empatia , ochota a vôľa vzdelávať sa, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie.
Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/2450 120
E-mail: [email protected]
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18,  979 01  Rimavská Sobota
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • motivačný list;
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 12. mája 2016.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu príslušného  úradu PSVR  alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

Dokument výberového konania vo formáte pdf na post odborný pracovník – psychológ

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Číslo výberového konania:  VK/02/2016/RS/VOSP

Funkcia: odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení - sociálny pracovník  na  výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Odborník so zameraním na výchovné opatrenia v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou, 1.1 Podpora rozvoja vybraných opatrení SPODaSK za účelom predchádzania vyňatia dieťaťa z rodiny a sanácie rodiny.

Počet voľných miest:  1
Doba určitá – po dobu realizácie príslušného projektu, t.j. do 30.11.2018.
Organizačný útvar:  Odbor sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Gorkého 12,  979 01  Rimavská Sobota
Hlavné úlohy:  realizácia výchovných opatrení a úloh s nimi súvisiacich v pôsobnosti úradov PSVR (vrátane výchovných opatrení ambulantného charakteru, o ktorých rozhodol súd a vykonáva ich úrad).
Rámcový opis pracovných  činností :

 • podieľa sa na realizácii programov výchovných opatrení
 • poskytuje dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa o neho stará pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
 • vyhodnocuje plnenie účelu výchovného opatrenia,
 • výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely prípravy rozhodnutia o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa,
 • sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce vrátane hodnotenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijný odbor sociálna práca, alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
Prax:  prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou je výhodou
Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie jazyka národnostnej menšiny žijúcej v územnom obvode úradu PSVR ( maďarský jazyk)
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej spolupráce, empatia , ochota a vôľa sa vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie.
Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/2450 120
E-mail: [email protected]
Adresa služobného úradu:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18,  979 01  Rimavská Sobota
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • motivačný list;
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 12. mája  2016.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu príslušného  úradu PSVR alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

Dokument výberového konania vo formáte pdf na post odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení - sociálny pracovník

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Číslo výberového konania:  VK/04/2016/RS/NRSSP

Funkcia: odborný pracovník – sociálny pracovník,  na  výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Odborník so zameraním na podporu  náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou,  podaktivity 1.2 Podpora náhradnej rodinnej starostlivosti.
Počet voľných miest: 1                                    
Organizačný útvar
:     Odbor sociálnych vecí a rodiny,  oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Gorkého 12, 979 01  Rimavská Sobota
Hlavné úlohy:  realizovať podporu, najmä poradenstvo a sprevádzanie pre náhradných rodičov ako aj sledovať kvalitu náhradnej rodinnej starostlivosti a možnosti rodičov prevziať osobnú starostlivosť o dieťa.
Rámcový opis pracovných  činností :

 • výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa,
 • sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácii dieťaťa,
 • sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • poskytuje dieťaťu a náhradným rodičom pomoc a sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu NRS,
 • sleduje výkon náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijný odbor sociálna práca, alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou

Prax:  prax v oblasti práce s náhradnou rodinou je výhodou
Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie jazyka národnostnej menšiny žijúcej v územnom obvode úradu PSVR ( maďarský jazyk)
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej spolupráce, empatia , ochota a vôľa sa vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie.
Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/2450 120
E-mail: [email protected]
Adresa služobného úradu:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18,  979 01  Rimavská Sobota
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • motivačný list;
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 12.mája 2016.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu príslušného  úradu PSVR alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

Dokument výberového konania vo formáte pdf na post odborný pracovník – sociálny pracovník

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Číslo výberového konania:  VK/01/2016/RS/VOP

Funkcia: odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení - psychológ  na  výkon práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Odborník so zameraním na výchovné opatrenia v rámci aktivity 1 Podpora práce s rodinou,  podaktivita 1.1 Podpora rozvoja vybraných opatrení SPODaSK za účelom predchádzania vyňatia dieťaťa z rodiny a sanácie rodiny.
Počet voľných miest:  1
Doba určitá – po dobu realizácie príslušného projektu, t.j. do 30.11.2018.
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, referát poradensko-psychologických služieb
Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Gorkého 12, 979 01  Rimavská Sobota
Hlavné úlohy:  realizácia výchovných opatrení a úloh s nimi súvisiacich v pôsobnosti úradov PSVR (vrátane výchovných opatrení ambulantného charakteru, o ktorých rozhodol súd a vykonáva ich úrad).
Rámcový opis pracovných  činností :

 • aplikuje psychologické postupy a intervencie pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri riešení sociálnej situácie dieťaťa,
 • psychologická diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky psychologickej  práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácii dieťaťa,
 • aplikuje metódy poradenskej psychológie a metódy manželského a rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
 • podieľa sa špecifickými metódami poradenskej psychológie  na realizácii výchovného programu,
 • podieľa sa  špecifickými metódami poradenskej psychológie  na realizácii  sociálneho programu,
 • poskytuje dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa o neho stará  psychologickú pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
 • vyhodnocuje plnenie účelu výchovného opatrenia.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor psychológia (jednoodborové štúdium alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.

Prax:  prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou je výhodou
Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie jazyka národnostnej menšiny žijúcej v územnom obvode úradu PSVR ( maďarský jazyk)
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej spolupráce, empatia , ochota a vôľa sa vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie.
Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr. Beata Janoštiaková
Telefón: 047/2450 120
E-mail: [email protected]
Adresa služobného úradu:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18,  97901  Rimavská Sobota

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • motivačný list;
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • profesijný štruktúrovaný životopis  vo formáte EUROPASS;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 12.mája  2016.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu príslušného  úradu  PSVR alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

Dokument výberového konania vo formáte pdf na post odborný pracovník pre realizáciu výchovných opatrení – psychológ

JUDr. Lívia Koóšová
riaditeľka UPSVR Rimavská Sobota

Zdroj: Rimava.sk, Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross