No active "ca-sidebar-197687" sidebar

OZ Naša Sobota: V Tornali podpísali Memorandum o podpore regiónov s vysokou nezamestnanosťou

konferencia 3RDaňové a odvodové zvýhodnenie podnikania, budovanie cestnej a lokálnej infraštruktúry či podpora zamestnávania patria k viacerým bodom Memoranda, ktoré podporuje viac ako 130 zástupcov miest a obcí, neziskových a cirkevných organizácií, ako aj podnikateľov z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Svoj postoj vyjadrili podpisom na dnešnom stretnutí v Tornali pod názvom 3R – riadený rozvoj regiónov. Podľa Mariána Štúrika, hovorcu Občianskeho združenia Naša Sobota, ktoré akciu zorganizovalo, cieľom stretnutia bolo informovať o aktivitách a iniciatíve združenia v oblasti rozvoja regiónu prostredníctvom pozitívnej diskriminácie daní a zároveň prizvať všetky inštitúcie v regióne k spoločnému úsiliu o rozvoj zaostalých regiónov. Ako ďalej Štúrik vysvetlil, jedným z príkladov je návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb o 50 percent, o ktorom sa minister financií prednedávnom vyjadril, že sa s tým bude vláda zaoberať. Hlavným výstupom tejto konferencie bol podľa Štúrika prísľub od zástupcu ministerstva financií o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z členov OZ Naša Sobota a regionálnych verejných činiteľov.

„Po konferencii budeme ďalej rokovať na pôde regiónov so zástupcami ministerstva financií a iniciovať prijatie vhodných opatrení relevantnými štátnymi inštitúciami a priamo sa podieľať na tvorbe nových opatrení,“ dodal Štúrik.

Memorandum 3R - O podpore regiónov s vysokou nezamestnanosťou sa týka aj zvýhodnenia verejných a súkromných investícií ako aj umiestnenia verejných inštitúcií v regióne.
Podľa Martina Polónyiho, riaditeľa útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu na ministerstve financií prídu do regiónu v nasledujúcich týždňoch. Ťažkú situáciu v regióne uznali aj odborníci na regionálny rozvoj a zamestnanosť Viktor Nižňanský a Michal Páleník, ktorí na stretnutí analyzovali aktuálny a nepriaznivý stav regiónu a možnosti, ako to zmeniť. Podľa Nižňanského doterajšie regionálne politiky štátu zlyhali. Ako zdôraznil predseda inštitútu zamestnanosti Michal Páleník, zníženie dlhodobej nezamestnanosti nebude ani rýchle, ani lacné a ani bezbolestné. Obaja sa však zhodli, že okrem pomoci zo strany štátu je spájanie sa priamo v regióne nevyhnutnou podmienkou zmeny.

Podporu aktivite Občianskeho združenia vyjadrila na stretnutí aj primátorka Tornale, Anna Szögedy, ktorá priblížila situáciu a problémy pri získaní investorov do priemyselného parku. Ako spomenula, viacerí záujemcovia odišli, lebo im nevyhovovala cestná sieť. V záverečnej diskusií sa viacero primátorov a starostov z regiónu sťažovalo aj na nedostatočnú podporu zo strany štátu a dlhodobé neriešenie problémov. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať tak širokú a odbornú škálu podporovateľov Memoranda, ktorí sa usilujú o podporu regiónu.“ uviedol Štúrik.

 

Text memoranda

MEMORANDUM O PODPORE REGIÓNOV S VYSOKOU MIEROU NEZAMESTNANOSTI PREAMBULA

Zástupcovia verejných, súkromných, občianskych, profesných a cirkevných inštitúcií dotknutých regiónov, spoločne „signatári“, vedomí si svojich úloh pri znižovaní miery nezamestnanosti, vytvárania pracovných príležitostí v dotknutých regiónoch na území Slovenskej republiky a podpore priaznivého podnikateľského a zamestnávateľského prostredia, uvedomujúc si význam komplexného a transparentného prístupu k otázke pomoci znevýhodneným regiónom, uzatvárajú spoločne nasledujúce memorandum:

ČASŤ I: Formy podpory

Signatári sa zaväzujú k uskutočneniu krokov pre podporu a súčinnosť vytvorenia automatického mechanizmu nárokovateľnej podpory dotknutých regiónov formou:

 • daňového a odvodového zvýhodnenia podnikania,
 • zvýhodnenia verejných aj súkromných investícií,
 • budovania cestnej a lokálnej infraštruktúry,
 • podpory zamestnávania,
 • umiestňovania verejných inštitúcií a iných foriem motivácie investovať v týchto regiónoch, zamestnávať a zamestnať sa.

ČASŤ II: Dlhodobé záväzky signatárov

 1. Signatári budú hľadať spôsoby, ktorými by zavedenie vyššie zmienených foriem podpory priniesol očakávaný pokles nezamestnanosti v dotknutých regiónoch a budú sa o nich pravidelne vzájomne informovať.
 1. Signatári sa zaväzujú aktívne sa zapájať do činností prispievajúcich k rozvoju zamestnanosti v regióne, ako sú napr. vytváranie príležitostí pre výkon absolventskej praxe študentom v príbuzných odboroch, profesijný mentoring a s tým spojený rozvoj kľúčových zručností (odborné, komunikačné, sociálne, digitálne zručnosti a pod.) študentov resp. praktikantov pre potreby pracovného trhu.
 1. Signatári si uvedomujú dôležitosť rozvoja miestnej (sub)dodávateľskej siete a preto sa zaväzujú vytvárať príležitosti pre jej rozvoj.
 1. Signatári vyjadrujú záväzok iniciovať spoločenskú a korporatívnu zodpovednosť voči svojmu regiónu napr. v podobe podpory a tvorby nových pracovných miest a technológii na základe miestnych inovácií.
 1. Signatári posudzujú opatrenia, ako napr. rozvoj infraštruktúry, podporovanie kvality vzdelávania a odbornej prípravy alebo zlepšovanie celkového podnikateľského prostredia nie len ako potrebu ale priamo nevyhnutnosť pre hospodársky rozmach celého regiónu a zlepšenie kvality života jeho obyvateľov.
 1. Signatári podporujú o. z. Naša Sobota v kontakte s relevantnými inštitúciami verejného sektora v kontexte aktivít prezentovaných v tomto memorande.

 

V Tornali, 30. júna 2015 

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross