No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kľúčové investície majú naštartovať lokálnu ekonomiku a podporiť vytvorenie nových pracovných miest

14. novembra 2018 |  | 

Prioritný program Akčného plánu okresu Rimavská Sobota  „Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky“ je zameraný na zlepšenie podmienok na trhu práce. Jeho cieľom je naštartovanie a rozvoj ekonomických aktivít podnikateľského a verejného sektora udržateľne a efektívne zhodnocujúcich lokálne zdroje a umožňujúcich čo najširšie využitie disponibilnej pracovnej sily, a tým vytvorenie regionálneho pólu rastu, v koordinácii s ostatnými zaostávajúcimi okresmi južného Slovenska. Pre naplnenie cieľa sa realizujú rôzne projekty v našom okrese z regionálneho príspevku, od vypracovania projektových dokumentácií strategických investícií až po budovanie infraštruktúry priemyselných parkov.

Priemyselný park v Hnúšti je strategicky významným centrom na prilákanie investorov do regiónu a zníženia nezamestnanosti okresu. Zóna má regionálny dosah, dochádzajú tam nielen obyvatelia Hnúšte, ale aj priľahlých obcí. V priemyselnom parku je zabezpečená zamestnanosť celkovo pre 1 000 pracovníkov. Projekty predložené na poskytnutie regionálneho príspevku v celkovej výške 700 000 eur prispejú k modernizácii a skvalitneniu podnikateľského prostredia, ktoré sa vytvára v Priemyselnom parku mesta Hnúšťa. V rámci týchto projektov budujú nové prístupové cesty a parkoviská, rekonštruujú kanalizáciu a požiarne vodovody, rozšíria elektrické prípojky, vybudujú lapač ropných látok a vymieňajú okná na výrobnej hale. Mesto Hnúšťa tak chce zabezpečiť, aby bolo podnikanie v meste pre možných investorov atraktívnou príležitosťou, a tým pomohlo vytvoriť nové a udržať už existujúce pracovné miesta. V súvislosti s projektmi a ďalšími aktivitami mesta (odkúpenie ďalších pozemkov pre priemyselný park z vlastných zdrojov) je plánované vytvorenie 122 nových pracovných miest budúcimi investormi.

Nová prístupová cesta v priemyselnom parku mesta Hnúšťa

Jednou z kľúčových oblastí vytvorenia nových pracovných miest je posilnenie cestovného ruchu aj prostredníctvom podpory lokalít nadregionálneho významu. Práve preto požiadala obec Teplý Vrch o podporu na spracovanie energetického auditu a na to nadväzujúcej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rekreačného zariadenia Drieňok, vrátane objektu wellness, a zároveň s dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov energie pri jeho prevádzke.

Pre zvýšenie návštevnosti turistických lokalít je kľúčová dostupnosť, aj vzhľadom na narastajúci trend cestovania na dvoch kolesách. Mikroregión Rimava a Rimavica chce preto vybudovať cyklotrasu v dĺžke 11 km, ktorá bude viesť obcami Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik a Hrachovo. Okrem dopravy do a zo zamestnania alebo k verejným službám bude slúžiť aj na rekreačné účely. Regionálny príspevok vo výške 35 000 eur bude v roku 2019 poskytnutý na vypracovanie projektovej dokumentácie. Financovanie následnej výstavby jednotlivých úsekov cyklotrasy je plánované zo zdrojov Miestnej akčnej skupiny Malohont v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

V obci Štrkovec plánujú zriadiť zariadenie pre seniorov s rehabilitačným strediskom s kapacitou 40 prijímateľov. Zariadenie bude poskytovať každodennú aktivitu pre seniorov, zdravotnú a sociálnu rehabilitáciu, lekársku službu, záujmovú činnosť, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie - pre väčšinu klientov pôjde o denné aktivity, bude však zabezpečená aj možnosť ubytovania. Obec získala podporu vo výške 20 000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť ako podklad na získanie ďalších zdrojov z Regionálneho integrovaného operačného programu. V prípade úspešného projektu bude v malej obci na juhu okresu vytvorených 30 pracovných miest.

Obec Radnovce pomocou regionálneho príspevku investuje do rozvoja infraštruktúry a zlepšenia atraktivity územia. V obci plánujú vybudovať verejný vodovod, tlakovú splaškovú kanalizáciu a koreňovú čističku odpadových vôd. Z príspevku vo výške 48 000 eur bola zrealizovaná projektová dokumentácia a územné a stavebné povolenie.

V rámci opatrenia na podporu lokálnej ekonomiky sa ďalšie projekty realizujú v obciach Bátka, Rakytník, Zacharovce a Gemerské Dechtáre.

Tlačová správa, zdroj: CEROGEMA, n.o.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross