No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Výzva na predloženie ponuky s nízkou hodnotou

10. septembra 2019 |  | 

Výzva na predloženie ponuky s nízkou hodnotou PAR117zak.č.343/Zz12015 na uskutočnenie stavebných a kamenárskych prác na predmet zákazky-Rekonštrukcia židovského cintorína v Rimavskej Sobote.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Židovská náboženská obec v Rimavskej Sobote
Malohontská 31,   97901 Rimavská Sobota
IČO: 42307503

2. Názov diela:
Rekonštrukcia židovského cintorína v Rimavskej Sobote.

3. Opis diela:
Predmetom rekonštrukcie židovského cintorína v Rimavskej Sobote sú stavebné a kamenárske práce podľa aktuálne vyčlenených prostriedkov v troch až štyroch etapách do konca roku 2020.

Popis prác:
Odstránenie následkov poškodenia jestvujúceho stavu stavebných a kamenárskych prác v dôsledku kalamity.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Židovská náboženská obec – cintorín v Rimavskej Sobote.

5. Číselný kód obstarávania-CPV

45 112400-9 výkopové práce
45 112700-2 terénne úpravy
45 110000-1 búracie práce, zemné práce
45 250000-   základy, montáž a demontáž lešenia, murovanie kameňov
45 214210-5 stavebné práce
45 342000-   montáž oplotenia
28 814270-4- betónové dosky, pätky
45 262510-9- kamenárske práce
45 215400-1- cintorínske práce
45 000000-7- stavebné práce, bežné opravy

6. Termín dodania:
Do konca roku 2020

7. Predpokladaná  hodnota zákazky:
5000 Eur bez DPH

8. Podmienky financovania v zmysle §8 ODS 2 zákona č 523/2004 a na základe § 3 výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441

9. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží doklady na technickú a odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu dodávky:
živnostenský list – pre práce stavebné a kamenárske
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na uskutočnenie stavebných prác

10. Spôsob oznámenia a odovzdania súťažných podkladov.
Spôsob odovzdania súťažných podkladov bude prostriedkami elektronickej komunikácie- e-mailom a skutočnej obhliadky na mieste rekonštrukcie

11. Lehota na predkladanie ponúk.
Do 30.septembra 2019
Adresa: Židovská náboženská obec v Rimavskej Sobote
               Malohontská 31    97901 Rimavská Sobota.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross