No active "ca-sidebar-197687" sidebar

VIDEO: Nielen vodiči sú sebavedomí, pozrite sa na tohto chodca

dochodca-na-priechodeNielen vodiči sú sebavedomí a odvážni v cestnej premávke, presvedčil nás o tom chodec v Rimavskej Sobote, ktorý sa cez priechod pre chodcov rozhodol ľahkovážne prejsť uprostred kolóny motoriek. Kurióznu situáciu zachytila naša kamera počas spanilej jazdy motorkárov k uzatváraniu tohtoročnej sezóny centrom mesta na Malohontskej ulici. Cesty chodca a motorkárov sa však bezpečne obišli, no nie vždy je tomu tak. Tento rok podľa polície v Banskobystrickom kraji prišlo o život osem chodcov. Ako to však vyzerá v praxi na priechodoch?

Z vyjadrení viacerých účastníkov cestnej premávky je situácia o spolunažívaní chodcov a vodičov v regióne individuálna. Podľa denno-denných skúseností učiteľa autoškoly a trojnásobného majstra Slovenska v rally Ľudovíta Polláka je to 50 na 50. „Niekto niekedy povedal, že chodci majú prednosť pred prichádzajúcimi vozidlami no nie je to však stále pravda,“ zastáva názor Pollák a dodáva, že zo zákona o cestnej premávke sa chodec musí rozhliadnuť, odhadnúť bezpečne rýchlosť prichádzajúceho vozidla a potom vstúpiť na priechod pre chodcov, aby bezpečne prešiel na druhú stranu. „Buďme preto k sebe ohľaduplní a uvažujme vždy o krok dopredu," zdôraznil Pollák a dodal, že reflexné prvky sú potrebné, najmä teraz, keď sa bude rýhlo stmievať a mnoho ľudí je práve vtedy na cestách.

Na nástrahy pre chodcov upozorňuje aj polícia. Podľa policajnej hovorkyne Andrey Petrovičovej budú aktuálne rozposielať upozornenia na Okresné úrady a ďalej na obce výzvu pre chodcov, vodičov motorových vozidiel či cyklistov ako sa majú správať v cestnej premávke, zverejnené majú byť na vývesných tabuliach.
Podľa vyjadrení niekoľkých vodičov sa česť výnimkám denne stretávajú aspoň s jedným chodcom, ktorého prechádzanie cez cestu je minimálne diskutabilné. „Najhoršie je, keď sa ani nepozrú, skočia do cesty na poslednú chvíľu a neuvedomujú si, že zastaviť viac ako tonu železa je problém aj v nižších rýchlostiach, najmä v zime,“ dodáva Jozef.

Podľa policajnej hovorkyne medzi najčastejšie chyby chodcov patrí náhly vstup na vozovku z chodníka alebo krajnice bez rozhliadnutia, zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla, prechádzanie mimo priechod (často aj krížom cez štyri pruhy), podcenenie reflexných prvkov na oblečení. Ako ďalej uviedla správna reakcia spočíva v predvídaní, ale aj v prechádzaní cez cestu na miestach na to určených, vyhýbať sa rizikovým úsekom, nepreliezať zábradlia, neriskovať. „Povinnosťou chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky je mať za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci,“ pripomína hovorkyňa.

zákon č. 8/2009 Z.z.:
§ 52
(1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.

(3) Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(4) Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

(5) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

(6) Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.
§ 53
(1) Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

(3) Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

(4) Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.
§ 54
(1) Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa tohto zákona.

(2) Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(3) Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

(4) Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený podľa odseku 2.

(5) Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.

Zdroj: Rimava.sk 


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross