No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Skončil sa projekt Kultúra pre všetkých

16. decembra 2011 |  | 

Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote prinášalo počas posledných štyroch mesiacov kultúru približne 60 chovancom Reedukačného centra v Čerenčanoch. Napĺňali tak ciele projektu „Kultúra pre všetkých“, ktorými bolo najmä posilniť reedukačný proces týchto sociálne, mravne a emocionálne narušených detí a mladých ľudí. „Nenásilnou formou sme sprostredkovali umenie a kultúru týmto problémovým deťom vo veku od 10 do 16 rokov, pre ktorých je svet kultúry len ťažko prístupný, ale predsa ju potrebujú.“ povedala autorka projektu Regina Špitálová z MsKS.

Organizátori chovancom poskytli citlivo prispôsobenú ponuku kultúrno-výchovných aktivít vychádzajúcu z poznania potrieb a očakávaní cieľovej skupiny. „ Šesť kultúrnych misií v podobe zaujímavých divadelných, tanečných vystúpení, tvorivých dielní, filmových premietaní, besied, či interaktívnych skupinových aktivít, sme zamerali na vytváranie pozitívnych postojov, elimináciu všetkých foriem násilia a diskriminácie i výchove k tolerancii“ priblížila zámer projektu Špitálová. Témami jednotlivých stretnutí sa stali predovšetkým kľúčové problémy, ktoré sa najčastejšie vyskytujú medzi mladými ľuďmi, a to rôzne formy závislostí, kriminalita a resocializácia; tolerancia, násilie medzi deťmi - šikanovanie, záškoláctvo; prostitúcia a obchodovanie s ľuďmi; partnerské vzťahy, plánované rodičovstvo a prevencia AIDS, sebaidentifikácia a voľba povolania.

V rámci projektu sa deti pravidelne schádzali pre aktívnom cvičení zumby a na hodinách dramatickej výchovy. V decembri organizátori uskutočnili tvorivé dielne s vianočnou tematikou, počas ktorých si deti vyskúšali svoje zručnosti pri výrobe vianočných gulí servítkovou technikou, vyrobili si ozdobný voňavý pomaranč, hviezdu z gorálok a napiekli medovníky.

„Do programu sme zaradili aj folklórne pásmo tradícií Od Lucie do Troch kráľov v podaní mladých folkloristov z FS Rimavan. Je to pre nich vzácne. Mnohí sa s ľudovými tradíciami a folklórom ani nestretli pri ich spôsobe života.“ uzavrela Špitálová. Pri realizácii Mestské kultúrne stredisko spolupracovalo s troma mladými odborníčkami z Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, ktoré zabezpečili odbornú časť v podobe spoločných besied, interaktívnych skupinových činností ako aj individuálnym poradenstvom pre cieľovú skupinu pri každom tematickom bloku. Podľa Špitálovej plánujú budúci rok podobný projekt smerovať na klientov domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb, nakoľko rok 2012 bude Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Projekt Kultúra pre všetkých podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross