No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Nový prednosta sa ako bývalý cestár bude usilovať o urýchlenie výstavby R2. Počíta aj s Akčným plánom

Mgr. Csaba CsíziNový prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote Csaba Csízi sa bude usilovať o urýchlenie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 v regióne, ktorá je kľúčová pre dopravné napojenie nielen Rimavskej Soboty, ale aj Lučenca a Rožňavy. Do funkcie bol vymenovaný začiatkom júla. Dlhé roky pôsobil ako pracovník správy ciest v Rimavskej Sobote, posledné štyri roky vo funkcii riaditeľa. V komunálnych voľbách Csízi kandidoval ako sociálny pedagóg z obce Číž, nominant strany Most-Híd. Aké ďalšie ambície a čo je jeho ďalšími cieľmi prezradil v rozhovore pre Rimava.sk.

S akým predsavzatím ste nastúpili do funkcie ?

Hovorí sa, že prednosta okresného úradu má fungovať ako keby bol predĺženou rukou vlády vo svojom regióne. Z toho titulu v spolupráci s predstaviteľmi koaličných strán sa budem usilovať, aby sme z programového vyhlásenia vlády SR zrealizovali v našom regióne čo najviac plánov. Zámerom vlády je vytvárať a uplatňovať také sociálno – ekonomické nástroje, ktoré budú znižovať regionálne rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť regiónov, a tým aj kvalitu života. V našom regióne je nemenej dôležitá podpora aktivít národnostných menšín, ktoré významnou mierou prispievajú k formovaniu a rozvoju kultúrnej rozmanitosti, ako tradičnej a neoddeliteľnej súčasti rozvoja spoločnosti.

Aké sú vaše ciele ?

Medzi prvoradé moje ciele vo funkcii prednostu Okresného úradu patrí vybudovanie klientskeho centra pre občanov v Rimavskej Sobote. V rámci reformy ESO – efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa – je potrebné zabezpečiť jednoduchší a dostupnejší servis štátu pre občana. Ministerstvo vnútra SR pracuje s víziou, že občan navštívi klientske centrum iba raz, keď jednoduché podania vybaví obratom a pri zložitejšej agende bude s informáciami pracovať úrad, ktorý zabezpečí všetko pre občana. Cieľom je, aby občanovi stačilo jedno podanie voči orgánom štátnej správy a Klientske centrá budú zodpovedné za zabezpečenie s relevantnými úradmi a doručenie formálneho produktu (vo forme dokladu či vydaného rozhodnutia), alebo služby (vo forme informácie či inštrukcií) pre občana.

Na realizáciu týchto nevšedných cieľov podľa varianty A má slúžiť historická budova na námestí M. Tompu vo vlastníctve mesta Rimavská Sobota, ktorej som zástancom aj ja. Podľa varianty B Klientske centrum a kompletná miestna štátna správa má mať sídlo na ulici Hostinského, v budove vo vlastníctve SR.
Vznik kontaktných kancelárií predstavuje druhú etapu štrukturálnej reformy miestnej štátnej správy, ktorú vedie ministerstvo vnútra. Do agendy okresného úradu (kompletná miestna štátna správa) okrem iných patrí: odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, katastrálny odbor – vrátane archívu, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkový a lesný odbor a odbor starostlivosti o životné prostredie. Z agendy policajného zboru má pribudnúť: dopravný inšpektorát – evidencia vozidiel a dokladová agenda.
Zmena má byť najmä v tom, že občan so svojimi požiadavkami sa komplexne vybaví v klientskom centre, kde jednoduchšie záležitosti sa vybavia na počkanie (front office, prvotné, okamžité vybavenie). Zložitejšie záležitosti, ktoré vyžadujú dlhšie lehoty na spracovanie (back office, druhotné spracovanie) sa spracovávajú bez prístupu klienta. Zamestnanci odboru tak budú mať viac času na vybavenie svojej odbornej agendy bez rušivých elementov. Čo sa týka usmerňovania občanov, poradenstva a rôznej inej pomoci (oboznámenie s vyvolávacím systémom, e – kolok) v Klientskom centre na tento účel má byť zamestnanec – supervízor, ktorý občanovi pomôže hneď pri vstupe do budovy.

Mgr. Csaba Csízi Ružová osada

Mgr. Csaba Csízi (v strede) pri odovzdávaní zrekonštruovaného nehodového úseku Ružová osada

Čo je podľa vás dôležité pre rozvoj nášho okresu?

Pre rozvoj okresu sú veľmi dôležité cesty medzinárodného významu, zvlášť cesta E571 (štátna cesta I/16) spájajúca Bratislavu s Košicami. Po odpracovaných šestnástich rokov v cestnom hospodárstve, ako bývalý cestár zo všetkých síl sa budem usilovať o urýchlenie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 v trase tejto dopravnej osi, ktorý je kľúčovým pre dopravné napojenie nielen Rimavskej Soboty, ale aj Lučenca a Rožňavy na nadradenú sídelnú štruktúru SR. Podľa prísľubu zodpovedných pracovníkov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v prvej etape má byť vydané stavebné povolenie na všetky tri plánované úseky rýchlostnej cesty R2 v okrese Rimavská Sobota. V roku 2018 na úseky Ožďany – Zacharovce a Zacharovce – Bátka a v roku 2019 na úsek Bátka – Figa. Pevne verím, že v tomto volebnom období budeme môcť poklepkávať základný kameň aspoň na jednom z uvedených úsekov už aj z toho titulu, že cieľom akčného plánu bude aj rýchle dobudovanie rýchlostnej cesty R2 v našom okrese.

Rimavská Sobota môže byť hrdá, že naštartovala nejaký proces, ktorého návrh a iniciatíva prišla práve z OZ Naša Sobota, podľa ktorej má vláda poskytnúť regionálny príspevok pre projekty v okrese vo výške 6,3 mil. eur.
A keďže som spomínal Akčný plán, vláda Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní, dňa 24. júna odsúhlasila pre okres Rimavská Sobota v rámci pomoci najviac zaostalým regiónom milióny eur. Rimavská Sobota môže byť hrdá, že naštartovala nejaký proces, ktorého návrh a iniciatíva prišla práve z OZ Naša Sobota, podľa ktorej má vláda poskytnúť regionálny príspevok pre projekty v okrese vo výške 6,3 mil. eur. Okres Rimavská Sobota je dlhodobo okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti, ktorá sa pohybovala medzi 34,5 percenta v prvom štvrťroku 2013 a 27,2 percenta v prvom štvrťroku 2016, kým priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku sa v rovnakom čase pohybovala medzi 14,7 percenta a 10,1 percenta. Základným cieľom Akčného plánu je znížiť v okrese Rimavská Sobota mieru nezamestnanosti vytváraním predpokladov na rozvoj miestnej ekonomiky a tvorbu udržateľných pracovných miest, s využívaním vlastného potenciálu regiónu. V okrese je približne 12 tisíc nezamestnaných a preto vládny kabinet v prvom rade chce znížiť toto percento. Do roku 2020 by tak malo v regióne vzniknúť viac ako dvetisíc nových pracovných miest. Akčný plán vychádza z analýzy silných a slabých stránok okresu, zo zhodnotenia potenciálov a výziev rozvoja, ako aj zo zhodnotenia konkurenčných výhod okresu a očakávaného budúceho vývoja. To, že bol schválený akčný plán nie je koniec cesty. Za veľkú výhodu považujem to, že je to materiál otvorený, ktorý sa bude počas piatich rokov prispôsobovať a dopĺňať a pri jeho naplnení by som chcel byť vo všetkom nápomocný.

Dajú sa očakávať aj prípadné zmeny na poste vedúcich odborov? Ak áno, kedy a aké konkrétne?

Koaličná rada na krajskej úrovni má naplánované zasadnutie na prvý septembrový týždeň, kde krajský predsedovia koaličných strán sa majú dohodnúť na zmenách na postoch niektorých vedúcich odborov.

Plánujete svoje doterajšie skúsenosti vo vedúcich funkciách využiť aj na Okresnom úrade?

Problematika chodu Okresného úradu mi nikdy nebola cudzia. Ako dlhoročný pracovník správy ciest v Rimavskej Sobote vo funkcii vedúceho technického oddelenia, či prevádzkového námestníka riaditeľa alebo posledné štyri roky vo funkcii riaditeľa som bol v pravidelnom kontakte s väčšinou odborov. Hlavne ide o odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia a katastrálny odbor. Od roku 1998 pôsobím vo vedúcich funkciách aj v politike na okresnej úrovni, z toho dôvodu mám dobré skúsenosti v oblasti organizovania volieb a referend, čo je jednou z hlavných činností odboru všeobecnej vnútornej správy. Niektoré elementy z doterajšej praxe vo vedúcich funkciách samozrejme plánujem presadiť aj vo funkcii prednostu okresného úradu.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross