No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠTaAP v Rimavskej Sobote vychováva žiakov pre trh práce

Podanie prihlášok na stredné školy sa neúprosne blíži. Niekto si už vybral, ale pre niektorých žiakov deviateho ročníka je to náročný proces rozhodovania. Sťažuje ho nielen súčasný spôsob vzdelávania, ale aj absencia podujatí, akými sú „Dni otvorených dverí, Burza práce“ a pod. Môžu sa rozhodnúť podľa toho, čo by v živote chceli robiť, čo ich zaujíma, ale aj podľa reálnej situácie na pracovnom trhu. Preto k výberu strednej školy treba pristupovať zodpovedne.

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska (ďalej len SOŠTaAP) na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote v spolupráci s úradom práce, rodiny a sociálnych vecí pozorne monitoruje potreby trhu práce a podľa toho buď otvára nové odbory, alebo ich vyraďuje zo svojej siete.

V škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných a dvojročných učebných odboroch. Okrem týchto každoročne otvára podľa záujmu nadstavbové štúdium. SOŠTaAP poskytuje vzdelanie v dvoch vyučovacích jazykoch – slovenskom a maďarskom.

Žiaci sú vedení k získaniu odbornej kvalifikácie v strojárstve, elektronike, elektrotechnike, informatike, IT technológiách, automobilovom priemysle, potravinárstve, poľnohospodárstve, technicko - ekonomických činnostiach,  ktorú budú môcť využiť buď ako pracovníci v príslušnom odbore alebo ako súkromní podnikatelia. Školský vzdelávací program je spracovaný tak, aby absolvent našej školy mal širokú možnosť zamestnať sa.

Na škole beží už 3. rok duálne vzdelávanie v učebnom odbore mäsiar – lahôdkar. Duálne vzdelávanie je systém vzdelávania, kde sa teoretické poznatky zo školy kombinujú so získavaním praktických vedomostí a zručností vo firmách. Teda 50 % tvorí teória v škole a 50 % prax v konkrétnej firme, kde sa študent učí v reálnych pracovných podmienkach. Okrem toho je tu možnosť získania štipendia a iné benefity. Už počas strednej školy tak deti získavajú pracovné návyky, zarábajú a učia sa reálnemu fungovaniu v práci.

V nasledujúcom školskom roku 2022-2023 škola otvára 4-ročné odbory s maturitou: informačné a sieťové technológie, ktorý bol prvý raz otvorený v tomto školskom roku, čiže ide o nový odbor, mechanik elektrotechnik, agromechatronik. Ďalej 3-ročné učebné odbory: autoopravár mechanik, agromechanizátor-opravár, cukrár, mäsiar-lahôdkar a nakoniec 2-ročné učebné odbory: praktická žena a technické služby v autoservise.

Štvorročné odbory s maturitou

Informačné a sieťové technológie

V novom študijnom odbore informačné a sieťové technológie počas štúdia žiak získa vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov, programovaní v rôznych jazykoch, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, efektívnej sieťovej komunikácii, vývoji webových a mobilných aplikácií.

Po absolvovaní štúdia je žiak schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich moderné IKT. Je odborník na počítačové siete, samostatne dokáže inštalovať a obsluhovať počítače a servery. Môže sa zamestnať v širokej oblasti informačných technológií.

Technické a IT odbory sú v súčasnosti v kurze. Aktuálna situácia hovorí, že IT odborníkov je na Slovensku nedostatok.

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik je študijný odbor s vyučovacím jazykom  maďarským. Absolvent odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností, od projektovania, výroby, montáží, ako aj v prevádzke elektro-technických zariadení. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. Uplatnenie nachádzajú absolventi odboru aj v autopriemysle (napr. káblovanie, osvetlenie alebo nabíjacie stanice pre elektromotory).

Agromechatronik

Pred štyrmi rokmi vznikol vtedy nový študijný odbor agromechatronik, ktorý je určený pre žiakov,  ktorí túžia obsluhovať moderné počítačom riadené vysokovýkonné mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve.  Vyučuje sa len na troch školách na Slovensku. Vznikol na podnet zamestnávateľov – združenia AGRION, ktorí poukázali na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v agrosektore. 

Žiak počas štúdia získa vodičské oprávnenie skupiny B,T, oprávnenie na obsluhu obilných kombajnov. Odbor je dobre vybavený modernou poľnohospodárskou technikou, na ktorej sa žiaci učia pracovať.

Trojročné učebné odbory

Žiaci, ktorí nechcú alebo si myslia, že nezvládnu štúdium v maturitných odboroch, resp. ich zaujímajú iné činnosti a iné odbory, majú možnosť si vybrať niektorý zo štyroch už spomenutých trojročných učebných odborov.

Autoopravár mechanik

Učebný odbor autoopravár mechanik je možné študovať v oboch vyučovacích jazykoch. Počas štúdia môže žiak získať vodičské oprávnenie skupiny B. Na odbornom výcviku sa naučí pracovať so štandardným a mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov, diagnostikovať rôzne poruchy a vykonávať opravy. V druhom a treťom ročníku žiaci môžu absolvovať odborný výcvik v rôznych firmách a získať tak prehľad o tom, ako to reálne funguje v zamestnaní. Po skončení štúdia sa môžu zamestnať v štátnych alebo súkromných firmách pri servise a opravách automobilov, ale aj v automobilovom priemysle.

Agromechanizátor opravár

Agromechanizátor opravár je učebný odbor vyučovaný v maďarskom vyučovacom jazyku. Žiak počas štúdia získa vodičské oprávnenie skupiny B,T a oprávnenie na obsluhu obilných kombajnov. Naučí sa riadiť traktor s pripojeným zariadením, vykonávať ošetrovanie, obsluhu, údržbu a bežné opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Po skončení štúdia sa môžu absolvent zamestnať v štátnych alebo súkromných firmách zameraných na poľnohospodársku výrobu, v servisoch poľnohospodárskej techniky.

Cukrár

Ďalej nasledujú učebné odbory potravinárskeho zamerania. Medzi dievčatami je veľmi obľúbený odbor cukrár, do ktorého sa samozrejme môžu prihlásiť aj chlapci. Vyučuje sa v obidvoch vyučovacích jazykoch.

Počas odbornej teoretickej a praktickej prípravy štúdia sa žiaci naučia pracovať so surovinami, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, normovať, pracovať s receptúrami a zhotovovať rôzne zákusky, torty, jedlé dekorácie, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po skončení štúdia sa môžu absolventi uplatniť vo výrobe cukrárskych výrobkov, ale aj pri predaji v cukrárňach.

Mäsiar lahôdkar

Druhým potravinárskym odborom je mäsiar – lahôdkar. Tento učebný odbor beží v duálnom vzdelávaní. Počas týždňa odborného výcviku  chodia žiaci 4 dni do firmy TAURIS a. s., kde sa učia rozoznávať základné druhy mäsa, obsluhovať techniku a stroje prevádzky, robiť rozrábku, porcovať a baliť mäso. Učia sa aj vyrábať mäsové výrobky podľa platných noriem.

Firma Tauris žiakom poskytuje kompletnú výbavu – oblečenie, obuv, profesionálne nože, zamestnanecké benefity. Prepláca im počas týždňa odborného výcviku cestovné a stravu. Počas celých troch rokov je žiak za odborný výcvik finančne ohodnotený. Piaty deň pracujú v mäsiarskej dielni  v škole. Tu vyrábajú produkty lahôdkarskej výroby, ako napr. jaternice, klobásy, šaláty, obložené misy, mäsové špeciality. Po skončení štúdia sa môžu absolvent uplatniť v mäsovýrobe, v predajniach mäsa, ale aj v rôznych potravinárskych prevádzkach.

Dvojročné učebné odbory

Dvojročné učebné odbory sú určené pre žiakov, ktorí neukončili  vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku. V jednom týždni majú žiaci 4 dni odborný výcvik a jeden deň teoretické vyučovanie. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške.

V odbore praktická žena na odbornom výcviku žiačky získavajú teoretické a praktické zručnosti zo šitia a ručných prác, základov výživy a varenia, starostlivosti o zdravie, výchovy k rodičovstvu, pestovateľstva a chovateľstva.

Odbor technické služby v autoservise počas odborného výcviku žiakov  pripravuje pre jednoduché a pomocné práce v autoservise, na čerpacích staniciach, umývacích linkách a staniciach technickej kontroly. Žiaci sa naučia vykonávať jednoduché práce v pneuservise.

Vlastný internát aj autoškola

Škola poskytuje žiakom možnosť ubytovania na školskom internátestravovanie v školskej jedálni.

Súčasťou školy je aj autoškola, ktorá umožňuje žiakom získať vodičské oprávnenie na osobný automobil alebo traktor. Naši žiaci, ktorí sa prihlásia do autoškoly pri SOŠTaAP, dostávajú na vodičský kurz zľavu.

Veríme, že ponuka odborov našej školy osloví mnohých žiakov, hlavne tých, ktorí plánujú po ukončení strednej školy hneď pracovať. Samozrejme, žiaci, ktorí chcú ísť ďalej študovať na vysoké školy, majú po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky aj túto možnosť.

Kontakt:
Názov školy: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
- Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Adresa: Okružná 61, Rimavská Sobota 979 01
E-mail: [email protected]
Telefónne číslo: 047/5621527
Web: https://www.sostap.sk
Facebook: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Rimavská Sobota

365News

PR článok
Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross