No active "ca-sidebar-197687" sidebar

TEPLÝ VRCH: Na tamojšiu základnú školu hľadajú nového riaditeľa/ku

Starostka Obce Teplý Vrch vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa:
Základnej školy s materskou školu P. E. Dobšinského
Teplý Vrch 57, 980 23 Teplý Vrch

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z.z.) i § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
Podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, sú požadované kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy – príloha č. 1, časť III., V. (v prílohe).

OSTATNÉ PREDPOKLADY:

 1. prvá atestácia (alebo I. kvalifikačná skúška do 31.10.2009 alebo jej náhradná forma),
 2. pedagogická činnosť (pedagogická prax) minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
 3. bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.,
 4. zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č.317/2009 Z.z.,
 5. ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č.317/2009 Z.z.
  OSTATNÉ POŽIADAVKY:
  Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy.
  Ústava Slovenskej republiky,
  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  Zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
  OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
  schopnosť rozhodovať,
  dobré komunikačné zručnosti,
  osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti,
  systémové a koncepčné myslenie,
  schopnosť pracovať v kolektíve,
  schopnosť motivovať. PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
 6. overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
 7. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školy – potvrdenie lekára,
 8. návrh koncepcie rozvoja základnej školy (max. 5 strán, vlastnoručne podpísaný),
 9. profesijný životopis,
 10. motivačný list,
 11. potvrdenia o pedagogickej činnosti (pedagogickej praxi),
 12. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 13. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

zasielajte do 15.5.2019, 12.00 hod. na adresu :
Obec Teplý Vrch Teplý Vrch 80
980 23 Teplý Vrch

s vyznačením na obálke:
„VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ ZŠ “
„NEOTVÁRAŤ“

Pri doručení poštou je rozhodujúca pečiatka poštového úradu. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnia podmienky, najmenej 7 dní pred jeho začatím.

1x Príloha

V Teplom Vrchu 17.4.2019 Janka Janšová, v.r.
starostka obce
Príloha
Príloha č. 1 k vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – časť III., V.

Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku

Kvalifikačné predpoklady

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 1. v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy
 2. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu so zameraním na 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy
 3. v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika
 4. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy
 5. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. -9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. -5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z
  praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
 6. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy
 7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
 8. záverečná skúška z odboru učiteľstvo pre 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte
 9. len na vyučovanie aprobačných predmetov formy vysokoškolského vzdelania druhého stupňa učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy alebo učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy alebo učiteľov pre stredné školy v odbore učiteľstvo akademických predmetov uvedené v častiach V, VII, VIII
 10. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
  a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít, alebo
  b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
  c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo
  d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia, alebo
  e) do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia a vykonanie maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka
 11. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo
  odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
 12. len na vyučovanie cudzích jazykov kvalifikačné vzdelanie cudzích jazykov podľa § 8 ods. 1 písm.
  c) a ods. 4 písm. a) a c) zákona a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
  a) učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy,
  b) učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre základné školy,
  c) učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom,
  d) učiteľstvo odborných predmetov alebo
  e) neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium
 13. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na
  teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa
  vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 14. len na vyučovanie predmetu etická výchova -vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
  predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo v študijnom odbore pedagogika špecializácia etická výchova a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
 15. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
 16. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961
 17. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova a výtvarná výchova aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo odborných umeleckých predmetov so zameraním na príslušný predmet
 18. len na vyučovanie predmetu informatická výchova aj vzdelanie uvedené v časti V písm. A v
  tridsiatom treťom bode, alebo do 31. decembra 2013 aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez doplňujúceho pedagogického štúdia, ak týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac sedem hodín, a vykonanie maturitnej skúšky z predmetov informatika alebo z príbuzného predmetu. Kvalifikačné predpoklady
  Časť V.
  Učiteľ druhého stupňa základnej školy A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 19. v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických alebo všeobecnovzdelávacích predmetov
 20. v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru
 21. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných, výchovných predmetov alebo ich kombinácie
 22. v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie kvalifikačného predpokladu
 23. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy I. cyklu (5. -9. ročník)
 24. štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 6. -9. ročník
 25. záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6. -9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1. -5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z
  praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch
 26. štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6. -9. ročník)
 27. štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte -v študijnom odbore učiteľstvo pre 6. -9. ročník základnej deväťročnej školy
 28. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte - študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy v kombinácii s aprobačným predmetom
 29. doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR 16784/1979-301)
 30. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte
 31. len na vyučovanie aprobačného predmetu štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte -v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. -5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom
 32. len na vyučovanie aprobačných predmetov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu
 33. len na vyučovanie predmetov občianska výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied -v študijnom odbore filozofia a príbuzné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom občianska výchova
 34. len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového 4-ročného štúdia jazyka na filozofickej fakulte alebo na pedagogickej fakulte
 35. len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -študijný odbor
  učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -
 36. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov, alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce
  pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium cudzích jazykov v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
 37. len na vyučovanie cudzích jazykov aj
  a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo
  b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
  c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa -v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave a v metodicko-pedagogickom centre, alebo
  d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v učiteľských študijných programoch a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia
 38. len na vyučovanie cudzích jazykov -študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy
 39. len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie -študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu s aprobačným predmetom prírodopis alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium
 40. len na vyučovanie predmetov telesná výchova, športová výchova a športová príprava -študijný odbor telesná výchova a šport -smer učiteľský, smer trénerský alebo smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)
 41. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, telesná výchova, športová výchova a výtvarná výchova -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy alebo odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu, ak je táto špecializácia ukončená štátnou záverečnou skúškou pre 5. -9. ročník základnej školy
 42. len na vyučovanie predmetu aprobácie -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
 43. len na vyučovanie predmetu aprobácie -študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu
 44. len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia
 45. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova aj príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vykonanie skúšky z pedagogiky, zo psychológie a z predmetovej didaktiky
 46. len na vyučovanie predmetu etická výchova -študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy, učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
 47. len na vyučovanie predmetu etická výchova -študijný odbor pedagogika, špecializácia etická výchova
 48. len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením -študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu v metodicko- pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
 49. len na vyučovanie aprobačných predmetov (matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis, chémia, práca s počítačom, informatika, technická výchova a pod.) aj vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu alebo príslušného alebo príbuzného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov
 50. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na
  teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium
  na teologickej fakulte, alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa
  vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 51. len na vyučovanie predmetu starostlivosť o zdravie -študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom prírodopis alebo študijný odbor ošetrovateľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
 52. len na vyučovanie predmetu informatika a práca s počítačom -študijný odbor učiteľstvo pre 1. -4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. -9. ročník základnej školy alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
 53. len na vyučovanie predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (chemickotechnologická fakulta) a doplňujúce pedagogické štúdium

Zdroj: OÚ Teplý Vrch


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross