No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Bývalé vedenie TSM žiada od primátora ospravedlnenie za osočovanie na verejných hovoroch

18. apríla 2011 | |  | | |

Bývalý riaditeľ Technických služieb mesta Rimavská Sobota Pavel Rábely v mene bývalého vedenia TSM doručil do redakcie Rimava.sk stanovisko k vyhláseniam súčasného primátora Jozefa Šimka na verejných zhromaždeniach s obyvateľmi mesta. Uverejňujeme ho v plnom znení.

.

.

Aktivačná činnosť v skutočnosti a nie podľa verejných hovorov...

Vážený pán primátor, páni poslanci, vážení voliči, čitatelia a občania tohto mesta.

Po prečítaní vyhlásenia pána primátora J. Šimka z verejných hovorov konaných 17. a 22. marca 2011 nám nedá, aby sme na jeho obvinenia nereagovali. Sme rodáci tohto mesta a svoju prácu sme si zastávali vždy čestne a svedomite.

Dňom 1. apríla 2003 boli zahájené pod názvom "Program udržiavania pracovných návykov", ktorý bol riadený Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny verejnoprospešné práce. Od uvedeného dátumu, aj v súčasnosti, všetky podmienky vykonávania činnosti určuje a riadi ÚPSVaR. Na základe dohody medzi mestským úradom a úradom práce mesto prostredníctvom Technických služieb mesta dáva možnosť na miesto výkonu práce pre tých občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poberanie dávky za túto činnosť. Od roku 2003 VPP prešlo množstvom problémov, zmien a podmienok, čo môžu potvrdiť aj starostovia obcí. Ide o náročnú a zložitú prácu. Po vstupe SR do Európskej únie od roku 2004 sú podmienky určované podľa smernice Európskeho sociálneho fondu. Pod názvom Národný projekt V. bola zahájená aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec, ktorá pretrváva až dodnes a riadi sa nasledovnými právnymi predpismi: zákon SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, zákon NR SR 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, paragraf 52 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti.

Podľa podmienok určovaných ÚPSVaR uchádzač o zamestnanie musí odpracovať mesačne 40 hodín, t.j. 10 hodín týždenne. Každý uchádzač o zamestnanie bol zaradený do harmonogramu, kde je určený čas a miesto výkonu práce 2 dni v týždni po 5 hodín. Práce sa vykonávali na 20 miestach, tiež v mestských častiach, predškolských zariadeniach, základných školách, TSM a v ďalších miestach v správe mesta. Čistili mesto, Kurinec i Dúžavskú cestu, okrem plážového kúpaliska, ktoré bolo a je ešte vo vlastníctve súkromných majiteľov a aj mesta. K výkonu činnosti na plážovom kúpalisku je potrebný aj súhlas spolumajiteľov. Podľa týchto podmienok, pri stave 410 uchádzačov o zamestnanie denne pracovalo priemerne asi 100 občanov, okrem tých, ktorí boli práceneschopní (PN). Mesačná PN v niektorých mesiacoch dosahovala až 30% a asi 2% uchádzačov o zamestnanie bolo vyradených z aktivačnej činnosti z rôznych dôvodov a boli nahradení inými. V rokoch 2005-2008 aktivačnú činnosť mohli vykonávať aj občianske združenia so súhlasným stanoviskom MsÚ v spolupráci s TSM. Projekt bol financovaný z fondov EÚ. V roku 2008 bola smernica zmenená a odvtedy aktivačnú činnosť môžu vykonávať len obce a mestá pri čiastočnom financovaní projektu.

Počas trvania Národného projektu V. na mestskom úrade a Technických službách mesta bolo vykonaných úradom práce niekoľko kontrol, pričom úrad nezistil nikdy žiadne porušenie smernice alebo dohody. Z uvedeného vyplýva, že "žiadna kuriózna situácia nepanovala za bývalého vedenia TSM". Na aktivačných prácach podľa tvrdenia primátora Jozefa Šimka "zo 410 aktivačných pracovníkov pracovalo 50, čo znamená, že 360 bolo nevie kde..., čo znamená, že pri takzvanom jeho poplatku 5 eur to predstavuje 1 800 eur mesačne pre niekoho...". Túto nehoráznosť, obvinenia a klamstvá žiadny zdravý rozum nemôže stráviť. Nevieme, čo je jeho zámer a politika z osočovania pracovníkov, ktorí svedomite vykonávali svoju prácu, plnili si povinnosti v najlepšej viere a navyše podozrieva aj svojich rómskych voličov z úplatkárstva. Nevieme ani uveriť, že táto "údajne dobrá" zárobková činnosť mohla medzi toľkými pracovníkmi aktivačnej činnosti pretrvávať roky a verejnosť sa o tom nedozvedela. Výmysly J. Šimka sú nedokázateľné, lebo sa ním opísané skutočnosti nikdy neudiali a najmä nie tak, ako to opísal na verejných hovoroch s občanmi tohto mesta. Nepravdivé obvinenia terajšieho vedenia MsÚ a TSM za vedenia L. Németa sú osočovaním nielen nás, ale aj rodinných príslušníkov a spolupracovníkov. Žiadame verejné ospravedlnenie vo všetkých médiách a internetových stránkach, lebo zavádzate svojich voličov a slušných občanov tohto mesta.

Pavel Rábely v mene bývalého vedenia Technických služieb mesta Rimavská Sobota

.

Rimava.sk oslovila aj primátora Jozefa Šimka. Ako uviedol, za svojimi vyjadreniami si stojí. Stanovisko bývalého vedenia TSM bolo podľa jeho slov doručené aj do redakcie mestských novín nepodpísané konkrétnym menom, Šimko ho preto považuje za anonymné. V prípade, že sa primátor rozhodne reagovať, Rimava.sk jeho reakciu uverejní.

.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross