No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vysvetlenie poruchového stavu, ktorý spôsobil nadmernú úroveň hluku v dňoch 9. a 10.10.2011

20. októbra 2011 |  | | |

Vo vyššie uvedených dňoch sme za účelom zabezpečenia tepelnej pohody obyvateľov Mesta spúšťali prevádzku tepelno-technických zariadení. Zvýšený hluk, ktorý zaevidovali obyvatelia vznikol pri nábehu vykurovacieho systému a bol spôsobený činnosťou kotla K4, ktorý pracoval v režime „mimo“ svojich optimálnych prevádzkových parametrov. Dôvodom pre jeho spustenie bola poruchová situácia na bežne prevádzkovaných kotloch K2 a K3. Uvedený poruchový stav na K2 a K3 bol odstránený a v súčasnosti už sú prevádzkované len tieto dva kotle spolu s inými zariadeniami IEC (plynový motor).

Za vzniknutý diskomfort sa obyvateľom ospravedlňujeme a veríme, že podobná situácia už nenastane.
Tepelné hospodárstvo v Rimavskej Sobote (areál na Mlynskej ulici) je z výrobného pohľadu založené na spolupráci dvoch tepelných zdrojov. Jedná sa o novo vybudovanú prevádzku Inovatívneho Energetického Centra (IEC) prevádzkovanú spoločnosťou STEFE ECB, s.r.o. a existujúcu prevádzku centrálnej plynovej výhrevne v majetku spoločnosti Energobyt, s.r.o.

V súčasnej dobe je v rámci IEC v prevádzke plynová kogeneračná jednotka. Zdroj na spaľovanie biomasy zatiaľ nebol spustený do prevádzky.

Prevádzka centrálnej plynovej kotolne (vo vlastníctve spoločnosti Energobyt, s.r.o.) obsahuje 4 plynové kotle. Dva z nich, a to K2 a K3, sú určené na bežnú prevádzku počas vykurovacej sezóny. Kotol K4 je určený ako zálohový a kotol K1 už v budúcnosti nebude kvôli efektivite prevádzkovaný.

V dňoch 9. a 10. októbra zaevidovali obyvatelia zvýšenú hlučnosť našej prevádzky. Zvýšený hluk, ktorý zaevidovali obyvatelia vznikol pri nábehu vykurovacieho systému a bol spôsobený činnosťou kotla K4, ktorý pracoval v režime „mimo“ svojich optimálnych prevádzkových parametrov. Dôvodom pre jeho spustenie bola poruchová situácia na bežne prevádzkovaných kotloch K2 a K3. Uvedený poruchový stav na K2 a K3 bol odstránený a v súčasnosti už sú prevádzkované len tieto dva kotle spolu s inými zariadeniami IEC (plynový motor).
Eliminácia zvýšenej hlučnosti kotla K4 je už v štádiu riešenia spoločnosťou Energobyt, s.r.o. Rimavská Sobota tak, aby aj v prípade potreby jeho zapnutia počas poruchy na iných bežne prevádzkovaných kotloch boli splnené všetky limity týkajúce sa hlučnosti. Už počas letných mesiacov boli vykonané v budove centrálnej plynovej výhrevne niektoré opatrenia za účelom zníženia hluku – izolácie otvorov vedúcich smerom na ul. Dobšinského. U komína na streche kotolne centrálnej plynovej výhrevne (Energobyt) sme nepredpokladali zvýšenú úroveň hluku. Kotol K4 bude zaradený do „normálnej“ prevádzky len po vyriešení problému so zvýšenou hlučnosťou, čo bude musieť byť potvrdené oficiálnymi meraniami.

Za vzniknutý diskomfort sa obyvateľom ospravedlňujeme a veríme, že podobná situácia už nenastane.
V petícii občanov bol zmienený zápach, ktorý je prisudzovaný spaľovaniu i „zápach“ tvoriacich sa odpadov a podobne. K uvedenej informácii sa nevieme vyjadriť, nakoľko momentálne nie je kotol na biomasu v prevádzke, t.j. nespaľuje sa žiadne pevné palivo. V danej chvíli je ako palivo využívaný v oboch prevádzkach (STEFE ECB aj Energobyt) výhradne zemný plyn. Zdrojom zápachu, ktorý obťažuje susediacich občanov z tohto dôvodu nemôže byť ani jedna z našich prevádzok.

V každom prípade, kotol na biomasu inštalovaný v Rimavskej Sobote je určený výhradne na spaľovanie drevnej biomasy a nie na spaľovanie odpadov, alebo iných látok.

Čo sa týka množstva prachu z prevádzky musíme zdôrazniť, že kotol na biomasu nie je v prevádzke, t.j. neemituje žiadne emisie –či už pevné, alebo plynné. V marci 2011 sme počas skúšobnej prevádzky kotla na biomasu vykonali diskontinuálne merania emisií. Výsledky týchto meraní sme predložili na OÚŽP v Rimavskej Sobote. Tu bolo meraním preukázané, že kotlom na biomasu emitujeme omnoho nižšie množstvo ako je predpísané slovenskou legislatívou. Pri odvoze popola z areálu výhrevne používame výhradne uzatvorené kontajnery, aby nedochádzalo k úniku popola počas jeho transportu.

Doprava biomasy do areálu je realizovaná dodávateľsky. Naši dodávatelia boli inštruovaní a vždy trváme na tom, aby dovoz biomasy do areálu bol realizovaný výhradne v pracovných dňoch v čase 7:00 – 18:00. Biomasu privezenú v inom čase neprijímame. Čo sa týka manipulácie s biomasou priamo v areáli, tá je vykonávaná našimi pracovníkmi, ktorí sú poučení o tom, aby nemanipulovali s biomasou po 19:00. Nevieme sa však vyhnúť dennej manipulácii s biomasou počas dní pracovného pokoja.

Mrzí nás, že nastala táto situácia a že je v očiach laickej verejnosti pripisovaná práve novovybudovanému zariadeniu, ktoré s ňou nemá nič spoločné.

Vedenie spoločností Energobyt, spol. s r.o. a STEFE ECB, s.r.o.

.

STEFE ECB, s.r.o. Spoločnosť STEFE ECB, s.r.o., ako 100% dcérska spoločnosť holdingovej spoločnosti STEFE SK, má za cieľ rozvíjať nové aktivity skupiny v oblastiach výstavby obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla, ako aj kontraktingových služieb na Slovensku.

ENERGOBYT spol. s r.o. Spoločnosť ENERGOBYT spol. s r.o. zabezpečuje služby dodávky tepla a teplej úžitkovej vody do objektov v meste Rimavská Sobota od roku 1993. V súčasnosti pokrýva 172 odberných miest a teplo dodáva pre približne 16 500 obyvateľov mesta Rimavská Sobota.

STEFE SK, a.s. Spoločnosť STEFE SK, a.s. je rozvíjajúca sa národná holdingová a manažérsko-servisná spoločnosť, ktorá je zároveň aj súčasťou holdingovej spoločnosti Energie Steiermark AG, Graz. STEFE SK prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, v ktorých je väčšinovým vlastníkom, zásobuje teplom približne 200 000 ľudí na Slovensku. Z celkového počtu odberateľov tvorí 87 % bytový sektor a 13 % ostatné sektory. V mestách Banská Bystrica, Zvolen, Rimavská Sobota a Martin pôsobia ako partneri a spoločníci aj samotné mestá.

.
Kontakty pre médiá

Ing. Ján Šnyr
Špecialista marketingu a komunikácie STEFE SK, a.s.
tel.: +421 918 733 735
e-mail: [email protected]

Zdroj: STEFE ECB, s.r.o., PR-článok
Pri reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.

.

.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross