No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V obci Belín hľadajú kontrolóra

belin Obec Belín v Rimavskosobotskom okrese vyhlásila výberové konanie na post hlavného kontrolóra. Od uchádzačov požadujú ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť či sposobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 13. mája na adresu obecného úradu.

Obecné zastupiteľstvo v BELÍNE
vyhlasuje v súlade s § 18 a osd. 4 a ods. 8 a) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zákona voľbu hlavného kontrolóra obce Belín a v zmylse uznesenia Obecného zastupiteľstva v Belíne č. 1/2016 zo dňa 08.04.2016

voľbu hlavného kontrolóra obce Belín

Kandidát na funkciu hlavného kontrólora obce Belín doručí poštou alebo osobne svoju písomnú prihlášku s požadovanými náležitosťami / viď. nižššie/

v termíne do 13.05.2016 do 12:00 hod.
na Obecný úrad Belín, č. 32, 98001 Belín,
v uzavretej obálke s označením:
"VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!"
Voľba hlavného kontrolóra obce Belín sa koná dňa 27.05.2016 o 17:00hod. na
zasadnutí obecného zastupiteľstva Belín.

Požiadavky:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- bezúhonnosť
- sposobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- účasť na voľbe hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupitelstva
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby

Náležitosti prihlášky:
- písomný súhlas kandidáta so spracovaním zverejnením osobných údajopv na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v zastupiteľstve
- fotokópia príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace.

Všeobecné podmienky:
- pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na uvazok 0,1 mesačne.
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému predkladá najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
- funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zaklladateľom je obec, iného zamestnanca obce, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

Vykonáva kontrolu:
- úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce,
- hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických osob, ktorý bol v obci zverený
- účtovníctva a finančných oparácií obce, rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu obce
- hospodárenia s finančnými prostriedkami
- plnenia úloh vyplývajúcich zo záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení a interných predpisov obce,
- vybovovania sťažností a petícií
- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
- k možnostiam poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

Zverejnené na:
- web stránke obce Belín
– úradnej tabuli obce Belín
– www.rimava.sk

Ivan Očenáš
starosta obce Belín
V Belíne dňa 12.04.2016

 

Dokument výberového konania vo formáte .pdf 

Zdroj: Rimava.sk, FOTO: Google Maps, Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross