No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Mesto zaplatilo 1,5 mil. korún za dva projekty na bazény, ktoré sú v nedohľadne

Hlavný kontrolór preveril oprávnenosť vyplatených financií na projektovú dokumentáciu k mestským bazénom pri krytej plavárni. Urobil tak na základe uznesenia poslancov z posledného rokovania mestského zastupiteľstva. Viacerí totiž namietali, že mesto “vyhodilo peniaze” za projekt bazénov, ktorý nebol použitý lebo prevýšil finančné možnosti mesta. Bazény pri krytej plavárni Rimavská Sobota ani po dvoch rokoch nemá.

Ako zo správy hlavného kontrolóra vyplýva, projektová dokumentácia na bazény bola vypracovaná dvakrát. Samosprávu stála celkovo približne 50 tis. eur (viac ako 1,5 mil. Sk). V oboch projektoch  realizačné náklady presahovali sumu 70 mil. korún aj napriek tomu, že mesto chcelo bazény postaviť maximálne za 40 mil. korún.
Hlavný kontrolór poukázal na to, že v zmluve o dielo s projektantom nebola daná požiadavka na vyprojektovanie diela s presne stanoveným rozpočtovým nákladom (pri možnosti zmeny parametrov objektov). Táto požiadavka bola vznesená len na ústnom jednaní.

Správa hlavného kontrolóra Jána Valuša bude predložená na budúcotýždňové rokovanie mestského zastupiteľstva.

Chronológia projektu mestských bazénov pri krytej plavárni

Júl 2007 - oddelenie strategického rozvoja mesta  dostalo za úlohu pripraviť  existujúce podklady na revitalizáciu plážového kúpaliska, resp. na zámery realizácie bazénu pri krytej plavárni.

Október 2007 – mestská rada odporučila zaradiť  stavbu do rozpočtu mesta na rok 2008. Počítalo sa s dokončením v letnej turistickej sezóne 2008.
mestské zastupiteľstvo uvoľnilo finančné prostriedky z rozpočtu na prípravu projektovej dokumentácie (PD). na otvorený bazén. Náklady na výstavbu boli odhadnuté na sumu 25 mil. Sk, na vypracovanie PD 500 tis. Sk.

November 2007 – vyhodnotené výberové konanie na vypracovanie PD. Spomedzi štyroch ponúk bola vybratá ponuka Erika Klauberta s konečnou cenou 235 tis. Sk. V ponuke boli odhadované celkové investičné náklady - areál mestských bazénov 24 mil. Sk,  parkovisko 3,6 mil.Sk.

December 2007 - bola uzatvorená zmluva o dielo so zhotoviteľom Krisztiánom Habodászom na projektovú dokumentáciu, geologický prieskum a zameranie v celkovej hodnote takmer 500 tis. Sk.

Február 2008 – bola dodaná projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie. V sprievodnej a technickej správe bola stanovená rozpočtová cena bazénov na 32 mil.Sk.
Mesto uhradilo približne 500 tis. Sk za projektovú dokumentáciu.

Január – Máj 2008 – prebehli územné a stavebné konania  potrebné k zahájeniu výstavby bazénov

Apríl 2008 - vyhlásená verejná súťaž na výber dodávateľa stavby. Prihlásili sa dvaja uchádzači s cenovými  ponukami viac ako 73 mil. Sk a 78 mil. Sk. Verejná súťaž bola po otvorení doručených ponúk zrušená. Ponuky totiž prevyšovali predpokladaný rozpočtový náklad stavby.

Následne bol projektant PD pre stavebné povolenie požiadaný o dodanie kontrolného rozpočtu. Projektant  vyčíslil náklad stavby na viac ako 77 mil. Sk.

September 2008 -   MsZ zobralo na vedomie informatívnu správu o mestských bazénoch v prehodnotenom rozpočte a uložilo pripraviť výstavbu bazénov tak, aby boli otvorené pre sezónu v roku 2009.

Október 2008 – MsZ sa uznieslo, že finančná čiastka potrebná na realizáciu investičnej akcie nemá presiahnuť 40 mil. Sk. Boli oslovené projekčné kancelárie na vypracovanie realizačnej PD. Svoje cenové ponuky predložili  tri projektové organizácie.

November 2008 - bola vybratá  ponuka bratislavskej spoločnosti A-STUDIO (najnižšia cena), ktorá za vypracovanie projektu žiadala  viac ako 1 mil. Sk.

December 2008 - bola vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa stavby. Nakoľko však nebola vyhotovená PD, súťaž bola predčasne zrušená.

Január 2009 - vyhotovená PD bola odovzdaná mestu. Predložený rozpočet vyčíslil náklady na zhotovenie diela vo výške  2, 5 mil. eur ( takmer 76 mil. Sk).  Podľa projektanta bola cena (ktorá sa vyšplhala na danú sumu) vyvolaná dodržaním všetkých minimálnych noriem hygienických, technologických a technických a zohľadňuje cenové relácie stavebných prác a stavebných materiálov.

Mesto uhradilo sumu viac ako 35 tis. eur (cca 1 mil. Sk) za projektovú dokumentáciu vo februári 2009.

V januári 2009 bola tiež vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa stavby, kde ako podklad bola poskytnutá PD vyhotovená spoločnosťou A-STUDIO. Do súťaže sa prihlásili piati uchádzači. Ponuky sa pohybovali v cenách od 1,5 mil. eur až po 2,25 mil. eur.  Komisia na základe predložených ponúk odporučila verejnú súťaž zrušiť.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross