No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Primátori a starostovia žiadajú o garancie ochrany slovenskej vody, podpísali Revúcku výzvu

Zdroj foto: mesto Revúca

Primátori a starostovia zo stredného a východného Slovenska prichádzajú s Revúckou výzvou, v ktorej sformulovali štyri základné princípy adresované predstavenstvu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) a Národnej rade (NR) SR – voda zostane v rukách verejného sektora a nebude sa privatizovať, jej cena nebude v súvislosti s dlhopisovým programom rásť a nedôjde k zníženiu kvality služieb občanom.

Ako uviedla Patricia Šefranová z kancelárie primátora Revúcej Júliusa Buchtu, prvou je význam ochrany vlastníctva a správy vodných zdrojov vo verejnom záujme. Podpísaní primátori a starostovia podporujú Ústavou garantované výhradné vlastníctvo Slovenskej republiky k podzemným vodám, prírodným liečivým zdrojom a vodným tokom.

“Máme záujem o rozvoj našich samospráv a preto vítame možnosť získania mimorozpočtových zdrojov z výnosov dlhopisov Voda spieva I. Citlivo však vnímame verejnú diskusiu o rôznych aspektoch spravovania vodných zdrojov. Revúckou výzvou zohľadňujeme výhrady verejnosti a s plnou vážnosťou na ne reagujeme,” povedal primátor mesta Revúca a iniciátor výzvy.

Článok pokračuje pod reklamou


Zároveň sa vo výzve vyjadrujú proti akémukoľvek predaju alebo privatizácii týchto zdrojov, ktoré považujú za najcennejšie národné bohatstvo. "Je našou zodpovednosťou chrániť vodu ako kultúrny a sociálny statok, ktorý by mal zostať v rukách štátu a jeho občanov," dodal Miroslav Dufinec, primátor Michaloviec a zakladateľ výzvy. 

Samosprávy zároveň oslovujú predstavenstvo VVS so žiadosťou o garancie, aby výnosy z dlhopisov Voda spieva I. nespôsobili zvýšenie cien vodného a stočného. "Je pre nás nevyhnutné zabezpečiť, aby výnosy z dlhopisov neznamenali zhoršenie kvality služieb pre našich občanov," zdôraznil ďalší zo zakladateľov výzvy Michal Repaský, primátor Sabinova.

Pri štyroch definovaných zásadných princípoch považujú zakladatelia výzvy za vhodné, aby sa stali súčasťou podmienok dlhopisového programu garantovaných výnosov.

Pod výzvu sa podpísali primátori okresných miest Július Buchta (Revúca), Miroslav Dufinec (Michalovce), Michal Repaský (Sabinov), Boris Hanuščák (Bardejov) a starostovia Slavomír Zubriczky (Jablonov nad Turňou), Michal Boleš (Kračúnovce), Milan Mlynár (Gočovo), Peter Pakes (Vlachovo), Marek Guman (Sedlice), Martin Smrčo (Ruskov).

REVÚCKA VÝZVA

My, zakladatelia Revúckej výzvy, reprezentujeme obce a mestá, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Ako štatutári miest a obcí sme podľa § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí povinní hospodáriť s majetkom v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Zároveň si uvedomujeme zodpovednosť voči občanom, voličom, ktorí do nás vložili dôveru. S porozumením preto vnímame a rozumieme aktivitám fyzických a právnických osôb, politických strán, či hnutí, ktoré upriamujú pozornosť na dôležité aspekty týkajúce sa slovenskej vody, vodných zdrojov a pôsobenia vodárenských spoločností na území našich obcí.

Tieto záväzky nás vedú k formulovaniu nasledovnej otvorenej výzvy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a Národnej rade SR.

1. SME PROTI PREDAJU SLOVENSKEJ VODY, AKO NAJCENNEJŠIEHO NÁRODNÉHO BOHATSTVA

Plne a bezvýhradne podporujeme Ústavou SR upravený axióm o vyhradenom vlastníctve Slovenskej republiky k podzemným vodám, prírodným liečivým zdrojom a vodným tokom a o zákaze prepravy vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím. Nie je akokoľvek prípustné, aby možnou zmenou Ústavy SR došlo k zmene uvedeného pravidla. Voda ako kultúrny a sociálny statok musí vždy ostať v rukách štátu a jeho občanov.

Je v tejto súvislosti nanajvýš vhodné, aby Národná rada SR prijala taký súbor legislatívnych úprav, ktoré by nemennosť vyššie uvedeného pravidla bezpodmienečne a trvalo garantovali.

2. SME PROTI PRIVATIZÁCII VODÁRNÍ - MUSIA OSTAŤ POD KONTROLOU SAMOSPRÁV

Vodárenské spoločnosti sú zriadené za účelom podnikania, avšak túto aktivitu musia vykonávať vo verejnom záujme. Vzhľadom k početným špecifikám, ich mimoriadnemu významu pre fungovanie štátu, de facto monopolistickému postaveniu na geograficky vymedzenom území, je dôležité zabezpečiť a garantovať nemennosť charakteru štruktúry akcionárov vodárenských spoločností na Slovensku.

Tieto musia zostať vždy v rukách subjektov verejného práva alebo v rukách štátu. Je nanajvýš vhodné, aby Národná rada SR, prijala taký súbor legislatívnych úprav právnej sily ústavného zákona, ktoré by nemennosť vyššie uvedeného vlastníckeho princípu bezpodmienečne garantovali.

3. VÝNOSY Z DLHOPISOV VODA SPIEVA I. NEZAPLATIA OBČANIA DRAHŠOU VODOU

Výnosy z dlhopisov Voda Spieva I. vo výške 6% p. a. môžu byť pravidelným a predpokladaným príjmom pre obecné rozpočty. Z uvedeného v konečnom dôsledku môžu benefitovať obyvatelia našich obcí a miest. Na druhej strane citlivo vnímame riziko, že v súvislosti s potrebou obstarať finančné krytie na výplatu predmetných výnosov VVS ako emitent dlhopisov Voda Spieva I, požiada Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR o zvýšenie cien vodného a stočného.

VVS preto musí prijať taký súbor uznesení, ktorými bude bezpodmienečne garantovať, že výplata výnosov z dlhopisov Voda spieva I. sa nepremietne do cien vodného a stočného.

4. DLHOPISY VODA SPIEVA I. NESMÚ ZNÍŽIŤ KVALITU SLUŽIEB OBČANOM

Počas 20 rokov existencie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. vyplácala podiely na zisku svojim akcionárom len 5x (slovom päťkrát). Bez dôkladného poznania ekonomickej kondície VVS, či bez oboznámenia sa s ekonomickými analýzami je prirodzená obava akcionárov, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť pre potrebu financovania výplaty kupónov z dlhopisov Voda Spieva I. pristúpi k realizácii opatrení, ktoré budú smerovať k

i. predaju časti lukratívneho majetku VVS,

ii. zníženiu prevádzkových nákladov (napr. prepúšťaním zamestnancov)

iii. zníženiu kapitálových výdavkov VVS smerujúcich do obnovy vodárenskej infraštruktúry,

iiii. zvýšeniu dlhovej služby spoločnosti, napr. v súvislosti s prijatím nového úveru slúžiaceho na financovanie výplaty kupónov. 

VVS musí prijať taký súbor uznesení, ktoré budú bezpodmienečne garantovať, že pre účely výplaty výnosov z dlhopisov Voda spieva I. nesiahne k aktivitám uvedeným v bodoch  i, ii, iii, iiii.

Tieto 4 pravidlá považujeme za zásadné. Považujeme za nanajvýš vhodné implementovať ich do podmienok dlhopisového programu garantovaných výnosov.

Zakladatelia výzvy

Za mesto Revúca Ing. Július Buchta, MBA
Za mesto Michalovce Mgr. Miroslav Dufinec 
Za mesto Sabinov Ing. Michal REPASKÝ
Za mesto Bardejov MUDr. Boris Hanuščák

Signatári výzvy

Za obec Jablonov nad Turňou Ing. Slavomír Zubriczky
Za obec Kračúnovce Michal Boleš
Za obec Ruskov RNDr. Martin Smrčo
Za obec Gočovo Ing. Milan Mlynár
Za obec Vlachovo Ing. Peter Pakes
Za obec Sedlice Mgr. Marek Guman


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross