No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vláčik mesto ešte nekúpilo, poslanci chceli vedieť ako ho zaobstarajú

vlacik-rimavskaVýletný vláčik, ktorý má ako atrakcia počas letnej sezóny voziť turistov do rekreačnej oblasti Kurinec pri Rimavskej Sobote vzbudil v meste rozruch ešte predtým, ako bol zakúpený. V uliciach mesta sa totiž objavil iba približne týždeň po tom, čo jeho kúpu odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva v sume 50 tis. eur rezervného fondu mesta. V uznesení sa pritom od primátora mesta žiada, aby zabezpečil proces verejného obstarávania na dodávateľa. Viacerí poslanci sa preto na utorkovom zasadnutí pýtali, či vláčik bol už zakúpený a v akom stave je verejné obstarávanie. Ako na rokovaní uviedol poslanec Ivan Hazucha, na verejný email mu prišlo viac ako dvadsať podnetov od občanov týkajúcich sa vláčika a spôsobu jeho zakúpenia. Podľa jeho informácií je možné takúto vec zaobstarať aj na základe istých výnimiek. „Neviem však podrobne vysvetliť, na základe ktorých, alebo akým spôsobom bol vláčik obstaraný, či bola nejaká súťaž a podobne,“ povedal Hazucha a dodal, že podobné komentáre sú aj na stránkach www.rimava.sk. „Za fórami stoja reálni ľudia. Myslím si, že by bolo slušné im odpovedať,“ doplnil Hazucha. „Aj keď ste to dnes už vysvetľovali ohľadom vláčika, tiež mi nie je jasné v akom je to stave,“ poznamenal poslanec Erik Klaubert a upozornil, že podľa uznesenia má byť zabezpečené verejné obstarávanie na dodávateľa vláčika.

„Zbytočne robia paniku. Verte mi, neurobím takú chybu, aby som niekomu urobil radosť aby voči mne začali trestné stíhanie. Tu keď poruším nejaký malinký interný pokakaný predpis mňa to nezaujíma, keď to bude slúžiť pre občanov Rimavskej Soboty a naše deti,“ odpovedal Šimko poslancom. Podľa primátora vláčik ešte kúpený nebol, peniaze sú stále na účte Technických služieb mesta a vláčik bude občanov voziť až v priebehu mája ako súčasť oživenia rekreačnej oblasti.
To, že vláčik nebol zatiaľ vyplatený pre Rimava.sk potvrdil aj hlavný kontrolór Ladislav Šťavina. Ako ďalej spomenul, vláčik je zatiaľ iba odparkovaný v hangároch bývalých kasární a momentálne na odbore rozvoja mesta na mestskom úrade vybavujú verejno-obchodnú súťaž na jeho nákup. Vedúca odboru Eva Muráriková na rokovaní vysvetlila, že podľa zákona o verejnom obstarávaní uplatnili paragraf 101 s odvolávkou na paragraf 58, kde je možné zabezpečiť tovar priamym rokovacím konaním. „Využiť sa môže v tom prípade, že je jediný dodávateľ toho tovaru, ktorý potrebujeme obstarať,“ priblížila Muráriková.

Ako záverom diskusie spomenul primátor Šimko, keby poslanci neprijali uznesenie, že vláčik majú zakúpiť TSM aby nemuseli platiť DPH, on ako primátor by bol vláčik už dávno kúpil. „Lenže riaditeľ TSM sa bojí, lebo sa nedopustí ničoho, má na to uznesenie,“ povedal Šimko a dodal, že rešpektuje jeho názor. „Budem robiť podľa zákona, s tým, že do konca mája to možno uhráme, skôr nie,“ doplnil Šimko.

Zdroj: Rimava.sk

Súvisiace články
R. SOBOTA: Do mesta priviezli výletný vláčik
R. SOBOTA: Mesto kúpi ďalšie smetiarske auto aj výletný vláčik

 

 

Rokovacie konanie bez zverejnenia

§ 58
(1) Rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zá kazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b) tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv12) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné,
d) požadované výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
e) ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého
tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie presiahnuť tri roky,
f) ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované na komoditnej burze,
g) ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od dodávateľa, ktorý končí podnikanie, od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h) ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných uchádzačov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby
1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému
obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na
ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy,
j) ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných
prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1. sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže,
2. informácia o zadávaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3. opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2) Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť úradu začatie rokovacieho konania bez zverejnenia
podľa odseku 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie, ale najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy.
V oznámení uvedie najmä
a) identifikačné údaje verejného obstarávateľa,
b) predmet zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku použitia podľa odseku 1 a jej odôvodnenie,
e) identifikačné údaje záujemcov, ktorých vyzve na rokovanie.
(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa odseku 1 písm. c), ak ide o mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu,13) a podľa odseku 1 písm. f).

§ 101
(1) Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy najneskôr do 14 dní po jej uzavretí.
Informácia obsahuje najmä
a) identifikáciu verejného obstarávateľa,
b) predmet zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu
a dátum uzavretia zmluvy,
d) počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
e) počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov,
f) identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
g) odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 100.
(2) Zo zadávania podprahovej zákazky sa evidujú
všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po uzavretí zmluvy.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross