No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Základná škola s materskou školou v Hrachove vyhlásila výberové konanie

6. mája 2024 | |  | 
Zdroj: obec Hrachovo

HRACHOVO – Základná škola s materskou školou Sama Vozára v Hrachove vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky. Ak spĺňate nasledujúce osobnostné a kvalifikačné predpoklady, možno vás pracovná ponuka zaujme.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
na vykonávanie funkcie riaditeľa/ky školy: 

● Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 173/2023Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
● minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v platnom znení (ku dňu uskutočnenia výberového konania), 
● splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
● vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné požadované predpoklady: 

● bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,
● zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z v platnom znení,
● ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z v platnom znení,
● komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
● spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
● vypracovanie Návrhu koncepcie rozvoja školy, 
● znalosť školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatívy v oblasti školstva je výhodou. 

Doklady a dokumenty, ktoré účasník predkladá do výberového konania: písomná prihláška do výberového konania, overené kópie dokladov o dosiahnutom pedagogickom vzdelaní a funkčnom vzdelávaní, doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe, overený doklad o absolvovaní 1. atestácie, fotokópie dokladov preukazujúce iné odborné alebo špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, štruktúrovaný profesijný životopis, čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienky bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 138/20219 Z.z. (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba).

Priháška musí obsahovať písomne spracovanú koncepciu návrhu rozvoja Základnej školy s materskou školou Sama Vozára v Hrachove v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu max. 5 strán A4 (typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku).

Neodmysliteľnou súčasťou je lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odst. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,a písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové podmienky: 

Budú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona a podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh. 

Uzávierka prijímania prihlášok je 03. 06. 2024 do 12.-tej hodiny.

Prihlášku s požadovanými dokladmi posielajte v zalepenej obálke s označením„Výberové konanie-riaditeľ ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo - NEOTVÁRAŤ” na adresu: Obec Hrachovo, Mieru35, 980 52 Hrachovo. Viac informácií dostanete na Obecnom úrade v Hrachove a na tel. čísle 047/5695126.

Pri doručení poštou je rozhodujúca pečiatka poštového úradu. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnia podmienky, najmenej 7 dní pred jeho začatím. 


PR článok
Rimavu číta viac ako 100 000 ľudí mesačne, odprezentuj svoju firmu aj ty. Kontakt: [email protected]


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross