No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Oždianska ZŠ pripravila Festival zdravého životného štýlu

18. mája 2017 |  | |

Od začiatku školského roka 2015/2016 je Základná škola s materskou školou v Ožďanoch  zapojená v projekte v rámci ERASMUS+ s názvom  „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools" (E-manažment multidisciplinárnych projektov pre sekundárne vzdelávanie). Ide o strategické partnerstvo zložené výlučne zo škôl. Partnermi v projekte sú ďalšie krajiny: Rumunsko, Česká republika, Lotyšsko a Turecko.

Cieľom tohto projektu je dokázať, že je možné spolupracovať na špecifických témach vychádzajúc zo spoločných potrieb a tiež integrovať obsahy jednotlivých národných kurikúl za účelom vytvorenia európskeho kurikula „Manažment multidisciplinárnych projektov“. vrátane podporných materiálov pre učiteľov a žiakov, ktoré budú využiteľné pre školy sekundárneho vzdelávania.

Na spoločných nadnárodných stretnutiach sme v predchádzajúcom školskom roku spoločne všetky partnerské krajiny navrhli čiastkové projekty, ktoré majú riešiť aktuálne problémy žiakov v oblasti zdravého životného štýlu, komunikácie, sociálnych vzťahov, kyberšikany, v oblasti ľudských a detských práv a prevencie násilia. Cieľom je dokázať aj to, že takáto spolupráca v rámci komunity aj kooperácia presahujúca hranice môže viesť ku kvalitným výstupom. V neposlednom rade aj k prehodnoteniu postojov, k sebareflexii i objektívnejšiemu hodnoteniu okolia za účelom skvalitnenia medziľudských vzťahov i komunikácie. Cestou k naplneniu tohto zámeru je celá plejáda aktivít.

Dňa 13. mája 2017 sa v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Ožďanoch uskutočnilo projektové dopoludnie s názvom Festival zdravého životného štýlu.

Vyše stočlenné publikum spozornelo pri tanečných variáciách milých, šikovných mažoretiek zo škôlky. Žiaci ZŠ odovzdali prítomným mamičkám pri príležitosti Dňa matiek krásnu kytičku prianí, tancov a piesní ako prejav vďaky za ich nenahraditeľnú lásku a obetavosť. Príjemné kultúrne vystúpeniei hrejivé lúče slniečka nás naplnili energiou, ktorú sme mohli využiť počas aktivít venovaných zdravému životnému štýlu. Sobotňajší „erasmácky“ športový maratón nenechal ľahostajným veľkých ani malých, otcov ani synov, mamky ani dcéry. V pestrom programe si každý mohol prísť na svoje. Zumba, futbal, bedminton, súťaživé hry či ochutnávka zdravých (a veľmi chutných) jedál tvorili hlavnú časť aktivít realizovaných v rámci čiastkového projektu „V zdravom tele, zdravý duch“.

Prítomní sa v priebehu dňa oboznámili aj s výsledkami práce ostatných tímov pôsobiacich v projekte ERASMUS+. Formou prezentácie sme si pripomenuli množstvo akcií, ktoré sme počas školského roka absolvovali. Ako sme sa kamarátili, ako sme spolupracovali v oblasti sociálnych vzťahov. Veríme, že spoločným úsilím – pestrou paletou rôznorodých aktivít - sa nám podarilo utužovať kolektív, viesť žiakov k vzájomnej tolerancii, rešpektovaniu sa navzájom, učili sme sa ako prijať kritiku, kompliment a zároveň ich vedieť asertívne aj vyjadriť.

Žiaci v tíme prevencie násilia predstavilifilm na motívy reálneho života v oblasti šikanovania s hereckým obsadením žiakov našej školy. Chceli tak demonštrovať, aké ťažké je niekedy do kolektívu zapadnúť a aké ľahké je ubližovať druhým. Nesmieme sa však nečinne prizerať, ako niekto dokáže svoj hnev či nesúhlas vyjadrovať násilím.

Snáď najväčším benefitom tohto skvelého dňa bolo, že sme ho strávili spoločne. Škôlkari, školáci, maminky, ockovia aj pedagógovia. Boli to naozaj príjemne strávené chvíle s príjemnými ľuďmi. Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ktorí ju podporili, ktorí ju organizovali a napokon i zrealizovali.

Zdroj: ZŠ s MŠ Ožďany, PR článok


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross