No active "ca-sidebar-197687" sidebar

TEPLÝ VRCH: Stredisko Drieňok je na predaj, obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž

Drienok Teply VrchObec Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota vyhlásila druhé kolo obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku - bývalého rekreačno-školiaceho strediska Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami. Minimálna kúpna cena bola stanovená na 750 tis. eur. Lehota na doručenie návrhov končí 5. mája 2016 o 10.00 hod.

 

Obec Teplý Vrch   

 

z v e r e j ň u j e    z á m e r

a
v y h l a s u j e
druhé kolo
OBCHODNEJ  VEREJNEJ  SÚŤAŽE

 

podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) na Bývalé rekreačno - školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami, ktoré pozostáva z:
Pozemky:
- Parcela č. KN-C 148/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9116 m2,
- Parcela č. KN-C148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2,
- Parcela č. KN-C 149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m2,
- Parcela č. KN-C 150 zastavané plochy a nádvoria o výmere 480m2,
Stavby:
Budova súpisné číslo 73,  postavená na parcele č. KN-C 149
Sauna bez súpisného čísla, postavená na parcele č. KN-C 150

Všetky nehnuteľnosti sú vedené a evidované, v celosti, na LV č. 122, k.ú. Teplý Vrch, obec Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota.   

Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Teplý Vrch a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch č. 35/2016, zo dňa 14.04.2016

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže/ Predávajúci:

Názov:            Obec Teplý Vrch                                 
IČO:               00319147
Sídlo:              Teplý Vrch, č. 80, 980 23
V zastúpení: Janka Janšová - starosta obce
Tel. č. : 047/5696176, mobil: 0903406918
e-mail:  [email protected]

I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v celku:
Bývalé rekreačno - školiace stredisko Drieňok  s prislúchajúcimi pozemkami:
Pozemky:
- Parcela č. KN-C 148/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9116 m2,
- Parcela č. KN-C148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2,
- Parcela č. KN-C 149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m2,
- Parcela č. KN-C 150 zastavané plochy a nádvoria o výmere 480m2,

Stavby:
Budova súpisné číslo 73, postavená na parcele č. KN-C 149
Sauna bez súpisného čísla, postavená na parceleč. KN-C 150

Všetky nehnuteľnosti sú vedené a evidované na LV č. 122, k.ú. Teplý Vrch, obec Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota.

Opis:
Jedná sa o nehnuteľnosti s. č. 73 nachádzajúce sa v zastavanom území obce Teplý vrch pri vodnej nádrži  v kľudnom prostredí s prístupom po miestnej komunikácii s možnosťou rekreácie a školení s ubytovacími kapacitami cca 120 lôžok.  Budovy školiaceho a rekreačného strediska Drieňok (pavilón „A“, „B“, „C“) sú  dvojpodlažné objekty bez podpivničenia s plochými sedlovými strechami, strešná krytina je z mäkkej krytiny – kanadský šindeľ. Nosný systém je panelový, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere drevené plné v oceľovej zárubni. Budova sauny a bazénu má sedlovú strechu, strešná krytina je z mäkkej krytiny – kanadský šindeľ .Budovy sú v dobrom technickom stave s možnosťou prístavby. Areál je napojený na obecný vodovod, obecnú kanalizáciu, miestne rozvody elektriky a miestne rozvody zemného plynu. Vykurovanie je ústredné, s kotlom na zemný plyn.

2. Účel využitia:
Bývalé rekreačno - školiace stredisko Drieňok je určené na rekreačno – školiace alebo iné obchodno – podnikateľské účely.

3. Minimálna kúpna cena predmetu obchodnej verejnej súťaže je stanovená na sumu
750 000,- € slovom: Sedemstopäťdesiattisíc eur.

4. Nehnuteľností podľa bodu 1. je možné odkúpiť len v celosti.

5. Cena Nehnuteľností podľa bodu 1. stanovená znalcom na Znaleckého posudku č. 6/2016 zo dňa  07.02.2016 a Odborného posudku č. 18/2016 zo dňa 08.03.2016 predstavuje 873 400,- € (slovom Osemstosedemdesiattritisíc Euro) .

 

II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej len "súťaž") sa začína dňom jej prvého uverejnenia na úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa.

2. Návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje záujemcu

U fyzickej osoby:
-meno priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický
kontakt, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane
osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže, podpis a dátum

U právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa:
-obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe právnu formu, dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originálalebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jehomajetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu

b) špecifikáciu nehnuteľností -  predmet prevodu
c) účel využitia nehnuteľností, zdôvodnenie  záujmu -  podnikateľský zámer
d) navrhovanú kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 750 000,- €
e) čestné vyhlásenie záujemcu, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
- kúpna cena a správny poplatok za vkladové konanie (66,- €) budú uhradené do 21 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy
- návrh na vklad sa podá až po zaplatení plnej výšky kúpnej ceny
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci
nedodrží zmluvné podmienky o zaplatení kúpnej ceny a správneho poplatku za vkladové
konanie v stanovenej lehote
f) čestné vyhlásenie záujemcu, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči
vyhlasovateľovi súťaže, jeho organizáciám alebo zariadeniam, voči Slovenskej republike, Daňovému úradu alebo Sociálnej poisťovni po lehote splatnosti. Záujemca nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné.

3. Súťažné návrhy musia byt' vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku.

4. Záujemca môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.

5. Súťažné návrhy je potrebné v zapečatenej obálke s označením odosielateľa doporučene poslať na adresu:

Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch, č. 80
980 23

viditeľne označené heslom:  „OVS –Drieňok– Neotvárať“,

prípadne, rovnako označené, osobne doručiť na:
Obec Teplý Vrch
Teplý Vrch č. 80
980 23

 

6. Lehota na doručenie návrhov končí dňa  05.05. 2016 o 10.00 hod.

 

III.
Vyhodnotenie návrhov

1. Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na doručenie návrhov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Kritériá  hodnotenia ponúk sú nasledovné:
- výška ponúkanej ceny (80% pri rozhodovaní) a zdôvodnenie  záujmu -  podnikateľský zámer (20% pri rozhodovaní )
2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 10 pracovných dní odo dňa výsledky vyhodnotenia súťažných návrhov víťazovi súťaže, že jeho návrh bol vyhodnotený ako víťazný. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných návrhov písomne upovedomí ostatných záujemcov, že v súťaži neuspeli.
3. Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľností jeho schválením Obecným zastupiteľstvom obce Teplý Vrch.
4. Zmluva musí byť uzatvorená do 30 pracovných dní od schválenia prevodu nehnuteľnosti Obecným zastupiteľstvom obce Teplý Vrch.
5. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden záujemca, ktorý splnil podmienky
súťaže.
6. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú:
a) súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov,
b) súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené podmienkach súťaže,
okrem formálnych nedostatkov, ktoré nemenia ich obsah,
c) súťažné návrhy záujemcov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, alebo bol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho organizáciám alebo zariadeniam, voči Slovenskej republike, Daňovému úradu alebo Sociálnej poisťovni po lehote splatnosti,
e) súťažné návrhy záujemcov, ktorých navrhovaná kúpna cena bude nižšia ako stanovená minimálna cena.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,
meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na
vyhodnotenie súťažných návrhov.

Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do spisu, ktorý sa nachádza u: Janka Janšová   - starosta obce, tel. č. : 047/5696176, mobil: 0903406918, e-mail:  [email protected], za účelom oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami verejnej obchodnej súťaže alebo prevodu nehnuteľností (uzavretia kúpnej zmluvy), prípadne si dohodnúť termín obhliadky nehnuteľností.

 

V Teplom Vrchu , dňa 20.04.2016
.......................................................
starostka obce

 

 

 

Obec Teplý Vrch
týmto
z v e r e j ň u j e    z á m e r
v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Teplý Vrch a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch č. 35/2016, zo dňa 14.04.2016
a
v y h l a s u j e
II. KOLO
OBCHODNEJ  VEREJNEJ  SÚŤAŽE

podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy) na Bývalé rekreačno - školiace stredisko Drieňok s prislúchajúcimi pozemkami, ktoré pozostáva z:
Pozemky:
- Parcela č. KN-C 148/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 9116 m2,
- Parcela č. KN-C148/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 858 m2,
- Parcela č. KN-C 149 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1772 m2,
- Parcela č. KN-C 150 zastavané plochy a nádvoria o výmere 480m2,
Stavby:
Budova súpisné číslo 73, postavená na parcele č. KN-C 149
Sauna bez súpisného čísla, postavená na parcele č. KN-C 150
Všetky nehnuteľnosti sú vedené a evidované, v celosti, na LV č. 122, k.ú. Teplý Vrch, obec Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota.

Podmienky Obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené a možno sa s nimi oboznámiť na  úradnej tabuli obce Teplý Vrch, na internetovej stránke obce www.teplyvrch.com  alebo u starostu Janka Janšová, tel. č. : 047/5696167, mobil: 0903406918, e-mail:  [email protected].

Zverejnené: 20.04.2016

 

Dokument verejnej obchodnej súťaže vo formáte pdf

Zdroj: Rimava.sk, Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross