No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na Základnej škole na Teplom Vrchu prebieha výberové konanie na nového riaditeľa či riaditeľku

17. apríla 2024 | | |  | 
Zdroj foto: ZŠ Teplý Vrch

TEPLÝ VRCH – Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského na Teplom Vrchu hľadá nového riaditeľa. Ak spĺňate nasledujúce osobnostné a kvalifikačné predpoklady, možno vás pracovná ponuka zaujme.

Obec Teplý Vrch v zmysle ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou P. E. Dobšinského v obci Teplý Vrch 57.

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie kvalifikačných predpokladov pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Budúci riaditeľ by mal mať tiež minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 odst.5 zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení ( ku dňu uskutočnenia výberového konania) a mal by spĺňať podmienky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.

Ostatné požadované predpokladybezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. v platnom znení, zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. v platnom znení, ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 č. 138/2019 Z. z. v platnom znení, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy a znalosť školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatívy v oblasti školstva je výhodou.

Pri výberovom konaní bude účastník predkladať písomnú prihlášku do výberového konania, overené kópie dokladov o dosiahnutom pedagogickom vzdelaní a funkčnom vzdelávaní, doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe, fotokópie dokladov preukazujúce iné odborné alebo špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady, štruktúrovaný profesijný životopis, čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienky bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 138/20219 Z.z. (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba), písomne spracovanú koncepciu návrhu rozvoja Základnej školy s materskou školou v Teplom Vrchu v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu max. 5 strán A4 (typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku), lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odst. 2 zákona č. 138/2019 Z.z., písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové podmienky budú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona a podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu môžete prihlášku do výberového konania doloženú o overené doklady o nadobudnutom vzdelaní, preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školy - potvrdenie lekára, návrh koncepcie rozvoja základnej školy (maximálne 5 strán, vlastnoručne podpísaný), profesijný životopis, motivačný list, potvrdenie o pedagogickej činnosti (pedagogickej praxi), písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zaslať do 15. mája 2024 do 12-tej na adresu: Obec Teplý Vrch, Teplý Vrch 80, 980 23 Teplý Vrch. Obálku označte prosím nápisom "výberové konanie - riaditeľ ZŠ a MŠ - NEOTVÁRAŤ".

Ako pre portál Rimava.sk uviedla starostka obec Janka Janšová, pri doručení poštou je rozhodujúca pečiatka poštového úradu. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnia podmienky najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Zdroj: OÚ Teplý Vrch


PR článok
Rimavu číta viac ako 100 000 ľudí mesačne, odprezentuj svoju firmu aj ty. Kontakt: [email protected]


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross