No active "ca-sidebar-197687" sidebar

HNÚŠŤA: Hľadajú riaditeľa či riaditeľku základnej školy

mesto-hnustaMesto Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského. Od uchádzačov požadujú príslušné vysokoškolské vzdelanie a tiež minimálne päťročnú pedagogickú prax. Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať do 29. februára na adresu mestského úradu.

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  HNÚŠŤA 

v y h l a s u j e  

   

v zmysle §3 a  4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  Základnej školy Janka Francicsiho Rimavského, Nábrežie Rimavy č. 457, Hnúšťa  s nasledovnými požiadavkami :

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie :

 1. odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 2. dosiahnutie kariérneho stupňa - pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 odst. 5 alebo § 61 odst. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo jej adekvátnej náhrady)
 3. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 4. bezúhonnosť
 5. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 odst.2 zákona 317/2009 Z.z.
 6. ovládanie štátneho jazyka

 

Ďalšie predpoklady :

 • Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva.
 • Znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti.
 • Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).

 

Požadované doklady:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu
 2. profesijný životopis
 3. overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 4. overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 5. aktuálny výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace /
 6. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 7. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 8. písomný návrh Koncepcie rozvoja základnej školy
 9. písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania /podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov/

 

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1.7.2016

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením:  „VK ZŠ JFR NR Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“   je potrebné doručiť (osobne alebo poštou – rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne úradu)  do   29. februára 2016  do 14.00 hodiny  na adresu:

Mestský úrad Hnúšťa ul. Francisciho 74 , 981 01 Hnúšťa.

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorý splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

 

 

V Hnúšti dňa 25.1.2016                                                                   Mgr. Michal Bagačka

primator mesta

Zdroj: Rimava.sk, Reklamný článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross