No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Jedna z najväčších základných škôl v susednom regióne by sa mohla zmeniť na modernú a inkluzívnu inštitúciu

Foto: mesto Fiľakovo

FIĽAKOVO – Mestskí poslanci vo Fiľakove na svojom ostatnom zasadnutí schválili predloženie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie trojmiliónového projektu. Komplexný projekt je zameraný na transformáciu Základnej školy Štefana Koháriho II. s vyučovacím jazykom maďarským na modernú, digitálnu a inkluzívnu vzdelávaciu inštitúciu. Pokiaľ by bola žiadosť úspešná, rekonštrukcia jednej z najväčších škôl v susednom regióne by prebehla v budúcom roku.

Ako informovala vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková, hlavným cieľom projektu jezlepšenie prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Mesto to chce docieliť projektom, ktorý je zameraný navytvorenie vhodného priestorového, materiálno-technického a technologického zázemia školy.

Podľa slov hovorkyne mesta Fiľakovo Klaudie Mikuš Kovácsovej, celková výška oprávnených výdavkov presahuje tri milióny eur, z toho žiadaná výška dotácie predstavuje sumu takmer 2,8 milióna eur. V prípade úspešnosti projektu ho bude samospráva spolufinancovať ôsmimi percentami vo výške vyše 242-tisíc eur a zrealizovaný by bol do konca roka 2024.

Článok pokračuje pod reklamou


Ráta s komplexným zateplením budov, obnovou spojovacej chodby, kuchyne pri školskej jedálni, kotolne, modernizáciou vykurovacieho systému, výstavbou modernej vonkajšej učebne s vybavením, obnovou športovísk či obstaraním nového IT vybavenia a kompenzačných pomôcok.

„Na príprave projektu sme boli so zriaďovateľom súčinní. Snažili sme sa do zámeru zahrnúť tie problémy a nedostatky, ktoré nám naviac sťažujú prevádzku a sú najakútnejšie na riešenie. Pokiaľ by sa podarilo dotáciu získať a projekt zrealizovať, znamenalo by to obrovský posun v rozvoji našej školy, ktorý by sme si pravdepodobne ani my, ani náš zriaďovateľ, z našich rozpočtov nikdy nemohli dovoliť,“ vyjadril sa riaditeľ školy Roland Bozó.

Súčasný stav

Základná škola patrí k najväčším v susednom regióne. Celý komplex bol postavený v roku 1960, pozostáva z 5 blokov, ktoré sú navzájom prepojené krytou spojovacou chodbou. V aktuálnom školskom roku má škola 27 tried so 612 žiakmi, pracujú tu desiatky pedagógov, vychovávateliek, pedagogických asistentov, školský psychológ i špeciálny pedagóg. Základnú školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami. „Hoci sa ich snaží škola integrovať, chýbajú im kompenzačné pomôcky (špeciálne stavebnice, psychotesty, dotazníky a príručky), IT vybavenie i bezbariérové sprístupnenie objektov,“ ozrejmila Anderková.

Nákladnejšie investície si vyžaduje aj väčšina budov. „Aktuálne má školský komplex nevyhovujúcu a energeticky náročnú infraštruktúru. Kuchyňa pri školskej jedálni je hygienicky nevyhovujúca, opadáva tu omietka, podlaha je nerovnomerná, elektrické vedenie nevyhovuje platným normám, chýba adekvátna zdravotechnika a vzduchotechnika. Vonkajšie športoviská sú zdevastované,“ priblížila.

Riešením je rekonštrukcia

Samospráva sa preto uchádza o dotáciu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V prípade úspešnosti projektu by sa klasická škola pretransformovala na modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá by bola inkluzívna, zelená a digitálna. „V rámci podpory desegregácie výchovy a vzdelávaniaby sme hlavné budovy – trojpodlažné bloky A a B zateplili, vymenili okná v kotolni, osadili tepelné čerpadlo, nahradili zastaralé plynové kotly novými plynovými kondenzačnými kotlami v kombinácii s plynovými absorpčnými čerpadlami. Nechýbali by nové zábradlia či bleskozvod, zabezpečený by bol bezbariérový prístup,“ vymenovala Anderková s tým, že zateplením objektov a modernizáciou vykurovacieho systému sa zníži energetická náročnosť budov.To predstavuje okrem environmentálneho prínosu aj úsporu peňazí, ktoré by bolo možné v budúcnosti využiť na priebežné skvalitňovanie materiálneho vybavenia školy.“

Budovy sú prepojené krytou spojovacou chodbou, ktorá by bola zateplená, s novými oknami a dverami, obnovenými podlahami či omietkami. „Obnovená chodba bude prínosom hlavne v zimnom období, kedy sa žiaci a pedagógovia presúvajú z jednej budovy do druhej, napríklad. z triedy do telocvične alebo odborných učební.“

V projekte nechýba ani zámer modernizácie kuchyne pri školskej jedálni. Rekonštrukcia ráta s výmenou zastaralého technického zariadenia kuchyne, opravou elektroinštalácie, podláh i stien, zabezpečená bude bezbariérovosť. „Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne pri školskej jedálni zaručí bezpečné a zdravé stravovanie pre všetkých bez obmedzení.“

Článok pokračuje pod reklamou


Zlepšenie inklúzie chcú zabezpečiť aj doplnením kompenzačných pomôcokv podobe rôznych vzdelávacích stavebníc pre 1. stupeň. „Zlepšujú jemnú motoriku, podporujú tvorivú činnosť a prinášajú úspechy a dobrý pocit pre deti s rôznymi problémami. Didaktické a psychologické testy umožnia posúdiť mentálny stav detí a pomôžu pri určovaní ďalších krokov v rámci výchovy a vzdelávania,“ priblížila Anderková. Samozrejmosťou bude aj doplnenie IT vybavenia školy interaktívnymi tabuľami, 3D tlačiarňou, interaktívnymi monitormi či notebookmi.

Zaujímavosťou komplexného projektu je vybudovanie modernej a bezbariérovej vonkajšej učebne. Má to byť drevená stavba s celoročnou prevádzkou, ktorá bude pozostávať z triedy s kapacitou 36 žiakov určenej pre experimentálnu a inkluzívnu výchovu, z kabinetu a skladu. V exteriéri sa bude nachádzať zelená stena, vermikompostéry, vyvýšený záhon, retenčná nádrž pre zavlažovanie, vtáčie búdky s mikrokamerami i meteorologická stanica. V interiéri bude interaktívny plochý panel, digitálna technika, stojany, interaktívny monitor, plátno, dataprojektor, WIFI, klimatizačné jednotky, drevené lavice a stoly či nádoby na triedený odpad. „Vonkajšia učebňa bude prínosom a jedinečným prvkom v celom regióne. Bude umožňovať výchovu v podmienkach 21. storočia, v prírodnom, ekologickom a modernom prostredí,“ doplnila.

Poslednou časťou zámeru samosprávy jerekonštrukcia piatich školských športovísk.Nákladnouobnovou majú prejsťhádzanárske, basketbalové i volejbalové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko a rozbehové dráhy skoku do diaľky. „V rámci ich revitalizácie by sme chceli komplexne odstrániť a nahradiť všetky ich vrstvy, vybudovať ich nanovo a nahradiť za moderné, prakticky bezúdržbové športové plochy z materiálov ako EPDM, TARTAN a umelá tráva. Jednotlivé plochy by boli obrúbené betónovými a gumovými obrubníkmi,“ doplnila Anderková s tým, že moderné športoviská by mohli využívať žiaci školy i verejnosť.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross