No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Energobyt medzi najúspešnejšími v energetickej efektívnosti

4. novembra 2012 |  | |

Zlepšenie energetickej účinnosti a efektívnosti je jedným z kľúčových strategických prístupov EÚ. Majú prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov prostredníctvom rozvoja a zavádzania inovatívnych technológií a zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v členských štátoch EÚ. Podľa odborných kruhov je pre zlepšenie energetickej efektívnosti na Slovensku značný potenciál.
S týmto zámerom zriadila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR úverovú linku – program SlovSEFF, zameraný na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom sektore, v oblasti OZE a v bytovom sektore.. Ide o finančnú podporu pozostávajúcu z výhodného úveru, nenávratného grantu a bezplatnej technickej asistencie projektového konzultanta pri žiadosti o úver.

Do programu financovania energetickej efektívnosti boli zapojené i spoločnosti Skupiny STEFE, medzi nimi aj výrobca a dodávateľ tepla v Rimavskej Sobote – spoločnosť ENERGOBYT spol. s r.o. Svojim projektom modernizácie distribučného systému tepelnej energie v meste sa zaradil medzi najlepšie a stal sa víťazom v kategórii Najväčšia úspora emisií CO2 medzi projektmi v sektore diaľkového vykurovania. Zníženie ročnej emisie skleníkových plynov je odhadované na 853 ton CO2. To predstavuje najväčší usporený objem emisií spomedzi všetkých SlovSEFFF projektov. Ostatné projekty v sektore diaľkového vykurovania boli ocenenému výhercovi veľmi podobné, ale nedosahovali takú vysokú úsporu energie a emisií CO2.

„Pri naplnení vízie modernizácie tepelného hospodárstva v Rimavskej Sobote bola koncepčným riešením zmena technológie a spôsobu dodávky tepla prostredníctvom kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST). Aby však KOST skutočne priniesli očakávaný efekt, museli sme najskôr pristúpiť k primeranej úprave technológie tepelných zdrojov, ich optimalizácii a rekonštrukcii teplovodných rozvodov. Investičné náklady sme rozložili na dva roky, z dôvodu bezpečného zvládnutia náročných investičných prác a lepšieho rozloženia odpisových nákladov do ceny tepla“, povedal o podstate projektu Ing. Július Illés, konateľ spoločnosti Energobyt spol. s r.o.

Investície po etapách
Ako prvé bolo potrebné nahradiť pôvodný štvorrúrový systém sekundárnych rozvodov dvojrúrovým primárnym rozvodom z predizolovaných potrubí privedených priamo z centrálneho zdroja tepla do objektov odberateľov. Tým stratili opodstatnenosť veľké budovy tzv. výmenníkových staníc. Tieto boli následne nahradené KOST, inštalovanými priamo v bytových domoch. „V roku 2010 sme zrekonštruovali rozvody centrálneho zásobovania teplom (CZT) na sídlisku Západ. Do prevádzky bolo uvedených spolu 44 ks KOST a vymenili sa potrubné rozvody na trasách v dĺžke takmer 3,5 km. V roku 2011 prišla na rad druhá etapa, v rámci ktorej bolo našim cieľom úplné ukončenie modernizácie a zmeny spôsobu prípravy tepla na ústredné vykurovanie a teplej úžitkovej vody pre našich zákazníkov. Pokračovalo sa preto v rekonštrukcii potrubných rozvodov v jednotlivých lokalitách centra mesta v dĺžke ďalších 3,5 km. Súčasne s týmito prácami, prebiehala montáž KOST s ich postupným spúšťaním do prevádzky. V roku 2011 bolo spolu nainštalovaných 56 ks KOST“, zhrnul rozsah investície Ing. Illés.

Financovanie prostredníctvom výhodných úverov
Projekt sa podarilo zrealizovať aj vďaka úverom poskytnutým za podstatne výhodnejších podmienok ako sú obvyklé pri bežných komerčných úveroch. Z celkovej sumy viac ako 4 680 000 Eur bolo cez EBRD prostredníctvom programu SlovSEFF financovaných viac ako 3 860 000 Eur. Nenávratný grant z EBRD predstavoval 7,5 %, t.j. 289 540 Eur.

Riešenia výhodné pre všetkých zúčastnených
Pre našich odberateľov má projekt modernizácie distribučného systému tepla veľký prínos, a to hneď v niekoľkých smeroch. V prvom rade je to nezávislosť od ostatných odberateľov. Každý jeden bytový dom sa inštaláciou KOST stal nezávislým od ostatných, teplo je dodávané podľa potrieb a požiadaviek odberateľov, ktorí si sami určia režim vykurovania (ÚK) a dodávok teplej úžitkovej vody (TÚV) v ich dome, požadovaný čas aj teplotu. Táto skutočnosť okrem iného vytvorila tiež nové možnosti individuálnych úspor a hospodárneho narábania s tepelnou energiou, predovšetkým úspor v nákladoch na TÚV. Zjednodušilo sa hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov, skvalitnila sa dodávka TÚV – je pripravovaná priamo v objekte, čím sú straty na rozvodoch znížené na minimum, parametre TÚV a rovnako aj jej vyrobené množstvo je možné okamžite a neustále kontrolovať. Výhodou je taktiež spoľahlivosť, keď prípadná porucha v dome sa môže odstrániť bez toho, aby sa obmedzovala alebo prerušovala dodávka tepla pre ostatných odberateľov. Zariadenia pracujú na princípe bezobslužnej prevádzky – KOST sú priamo prepojené na jediný, centrálny dispečing. Takýmto spôsobom je vizualizovaná prevádzka riadiaceho systému v celom meste. Komplexná starostlivosť o zariadenie (opravy, údržby, revízie, zákonom stanovené atestácie zariadenia, odborné prehliadky a pod.) zabezpečuje dodávateľ tepla. „Samozrejmosťou je spravodlivé meranie a vyúčtovanie platieb za teplo, pretože najviac sa vždy platilo práve za teplú vodu – vrátane strát na trase medzi kotolňou a domom. Teda aj za teplú vodu, ktorú obyvatelia v skutočnosti nespotrebovali. Obyvatelia Rimavskej Soboty, pre ktorých naša spoločnosť vyrába a dodáva teplo, sa tak aj vďaka podpore EBRD môžu tešiť nielen lepšej kvalite životného prostredia, ale aj lepšej tepelnej pohode vo svojich domácnostiach. Napĺňame tak jeden zo základných cieľov Skupiny STEFE, ktorej sme členom“, uzatvoril zhodnotenie prínosov projektu Ing. Illés.

Reklamný článok


Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross